| | az | en

TƏQVİM

Be Ça Ç Ca C Ş B
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Elanlar
Çap versiyası
10.06.2010
Чяршянбя ахшамы. 15 ийун 2010-жу ил

9.00 - 9.30 Гейдиййат
9.30 - 10.00 Ачылыш мярасими

Саламлама:

Азярбайжан Щюкумятинин нцмайяндяси, Бакы
Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилаты (ЦЯМТ), Женевря

10.00 - 10.30 Мювзу 1 Азярбайжанда сянайе мцлкиййяти

Мярузячи: М.М. Сейидов, патент шюбясинин
мцдири (АзСтанд)

10.30 - 11.10 Мювзу 2 Контрафаксийа - Глобал Проблем
Мярузячи: ЦЯМТ нцмайяндяси

11.10 - 11.30 Гящвя фасиляси

11.30-12.00 Мювзу 3 Ягли мцлкиййят щцгугларынын тяминаты цзря
Бейнялхалг стандарт

Мярузячи: ЦЯМТ нцмайяндяси

12.00 - 12.30 Мювзу 4 Ягли мцлкиййят щцгугларынын тяминаты цзря Авропа
гайдалары

Мярузячи: SNB React нцмайяндяси, Брцссел

12.30 - 14.00 Нащар фасиляси

14. 00 - 14.40 Мювзу 5 Молдова Республикасында ягли мцлкиййят
щцгугларынын тяминаты
Мярузячи: жянаб Дориан Чирошка, Профессор,
Щцгуг факцлтяси. Молдованын Дювлят
Университети, Кишинов

14.40 - 15.20 Мювзу 6 Ягли мцлкиййят мцфяттишляринин Украйнада ягли
мцлкиййят щцгугларынын тяминатында ролу

Мярузячи: Ягли Мцлкиййят цзря Дювлят
департаментинин нцмайяндяси
(SDIP), Украйнанын Тящсил вя Елм Назирлийи,
Кийев

15.20-15.40 Гящвя фасиляси

 

15.40-17.00 Мювзу 7 Юлкя нцмайяндяляри
Апарыжы: ЦЯМТ нцмайяндяси

Мярузячиляр: Азярбайжан нцмайяндяси
Эцржцстан нцмайяндяси
Газахстан нцмайяндяси
Гырьызстан нцмайяндяси
Юзбякистан нцмайяндяси

17.00-17.30 Мцзакиря

 

Чяршянбя ахшамы, 16 ийун 2010-жу ил.

9.00 - 9.40 Мювзу 8 Сярщяд тядбирляри: проседурлар вя техника; рисклярин
тящлили вя идаряетмя

Мярузячи: Цмумдцнйа Жюмрцк Тяшкилатынын
нцмайяндяси (ЦЭТ) Брцссел

9.40-10.20 Мювзу 9 Сярщяд тядбирляри: малларын ейниляшдирилмяси

Мярузячи: ЦЭТ нцмайяндяси

10.20-10.40 Гящвя фасиляси

10.40 -11.20 Мювзу 10 Сярщяд тядбирляри: милли тяжрцбя

Мярузячи: Азярбайжан нцмайяндяси
Тцркийя нцмайяндяси

11.20-12.00 Мювзу 11 Ягли мцлкиййят щцгугларынын тяминатында щцгуг
сащибляринин ролу

Мярузячи: SNB React нцмайяндяси

12.00-12.45 Цмуми мцзакиряляр

12.25-13.00 Баьланма мярасими

21.04.2016

...Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 8-ci km ərazisində yerləşən bazarda və bazara məxsus ərazidə yerləşən ərzaq mağazasında... 

daha ətraflı
17.09.2015

...Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi, A.Mirzəyev küçəsi, ev 60 ünvanında Atılxanov Azər Rəşxan oğluna məxsus...

daha ətraflı
04.09.2015

...Sumqayıt şəhəri, H.Əliyev prospekti 40-cı məhəllədə yerləşən “Pompey” və Nizami Gəncəvi küçəsində yerləşən...

daha ətraflı

SƏRƏNCAM

20.06.2017

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsrail Dövləti Hökuməti arasında Birgə Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

daha ətraflı
VİDEO XƏBƏR
16.05.2017
Azərbaycan və Çin arasında qeyri-neft ixrac potensialının genişləndirilməsinə xidmət edəcək Anlaşma Memorandumu imzalanıb
QAYNAR XƏTT
TABE QURUMLAR
Copyright © 2010 Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi! Bütün hüquqlar qorunur.
Sayt  Lider veb studiyası  tərəfindən hazırlanmışdır