Standartın adı Dəyəri (AZN)
AZS 573.11-2011 “Gil xammalı. Asanəriyən gillərin odadavamlılığının təyini üsulu”   AZN