| | az | en

CALENDAR

Mo Tu Th We Fr Sa Su
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
RESOLUTIONS
Print version
08.02.2011
Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri haqqında
03.02.2011

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

NAZİRLƏR KABİNETİ

QƏRAR

№ 23

Bakı şəhəri, 3 fevral 2011-ci il

Azərbaycan Respublikasının ərazisində tətbiq olunan ölçü vahidləri haqqında

"Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.1-ci maddəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində kəmiyyətlərin aşağıdakı ölçü vahidləri tətbiq edilsin:

1.1. kəmiyyət ölçüləri və çəkilər üzrə Baş Konfrans tərəfindən qəbul olunan Beynəlxalq Vahidlər Sisteminin kəmiyyət vahidləri (1 nömrəli əlavə);

1.2. Beynəlxalq Vahidlər Sisteminin kəmiyyət vahidləri ilə bərabər, tətbiqinə yol verilən kəmiyyətlərin sistemdənkənar vahidləri (2 nömrəli əlavə);

1.3. müvəqqəti tətbiq edilməsinə yol verilən kəmiyyətlərin sistemdənkənar vahidləri (3 nömrəli əlavə);

1.4. kəmiyyətlərin şərti şkalalar (Brinellin, Vikkersin, Rokvellin və Super-Rokvellin bərklik şkalaları, hidrogen ionlarının aktivlik şkalası (pH) və digər şkalalar) üzrə qiymətləndirilən şərti vahidləri (4 nömrəli əlavə).

2. "Kəmiyyət vahidlərinin adları, işarələri, yazılışı, həmçinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində onların tətbiq edilməsi Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.Rasi-zadə

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 3 fevral tarixli 23 nömrəli qərarına

1 nömrəli əlavə

Kəmiyyət ölçüləri və çəkilər üzrə Baş Konfrans (KÖÇBK) tərəfindən qəbul olunan Beynəlxalq Vahidlər Sisteminin (Sİ) kəmiyyət vahidləri

1 nömrəli cədvəl. Sİ-nin əsas kəmiyyət vahidləri

Kəmiyyət

Vahid

adı

ölçüsü

adı

işarəsi

tərifi

beynəlxalq

  Azərbaycan

Uzunluq

L

metr

m

m

metr-işığın vakuumda 1/299792458 s zaman intervalında qət etdiyi yolun uzunluğudur [XVII KÖÇBK (1983-cü il), Qətnamə 1]

Kütlə

M

kiloq-ram

kg

kq

kiloqram-kiloqramın beynəlxalq prototipinin kütləsinə bərabər olan kütlə vahididir [I KÖÇBK (1889-cu il) və III KÖÇBK (1901-ci il)]

Zaman

T

saniyə

s

s

saniyə-sezium-133 atomunun əsas halının iki ifrat-nazik səviyyələri arasındakı keçidə uyğun şüalan-manın 9 192 631 770 perioduna bərabər olan zamandır [XIII KÖÇBK (1967-ci il), Qətnamə 1]  

Elektrik cərəyanı (elektrik cərəyanı şiddəti)

I

amper

A

A

amper-vakuumda bir-birindən 1 m məsafədə yerlə-şən sonsuz uzunluğa və çox kiçik dairəvi en kəsiyi sahəsinə malik iki paralel düzxətli naqildən keçən zaman naqilin hər 1 m hissəsində 2 ∙10-7 N qüvvə yaradan dəyişməyən cərəyanın şiddətidir [KÖÇBK (1946-cı il), IX KÖÇBK (1948-ci il) tərəfindən bəyənilmiş Qətnamə 2 ]

Termo-dinamik temperatur

Θ

kelvin

K

K

kelvin – suyun üçqat nöqtəsinin termodinamik temperaturunun 1/273,16 hissəsinə bərabər olan termodinamik temperatur vahididir [XIII KÖÇBK  (1967-ci il), Qətnamə 4]

Maddə miqdarı

N

mol

mol

mol

mol – kütləsi 0,012 kg olan karbon-12-də yerləşən atomların sayı qədər struktur elementinə malik sistemin maddə miqdarıdır. Molu tətbiq edən zaman struktur elementlərinin spesifik xüsusiyyətləri göstərilməlidir və onlar atomlar, molekullar, ionlar, elektronlar və digər hissəciklər və ya  spesifik xüsusiyyətləri göstərilmiş hissəciklər qrupu ola bilər [XIV KÖÇBK (1971-ci il), Qətnamə 3]

İşıq şiddəti

J

kandela

cd

kd

kandela – verilən istiqamətdə energetik işıq şiddəti 1/683 W/sr olan   540 ∙1012 Hz tezlikli monoxroma-tik şüa buraxan mənbənin bu istiqamətdəki işıq şiddətidir [XVI KÖÇBK (1979-cu il), Qətnamə 3]  

2 nömrəli cədvəl. Adları və işarələri Sİ-nin əsas kəmiyyət vahidlərinin adları və işarələrindən istifadə edilməklə yaradılan Sİ-nin törəmə vahidləri 

Kəmiyyət

Vahid

adı

ölçüsü

adı

işarəsi

beynəl-xalq

Azərbay-can

Sahə

L2

kvadrat metr

m2

m2

Həcm, tutum

L3

kub metr

m3

m3

Sürət

LT-1

metr bölünsün saniyə

m/s

m/s

Təcil

LT-2

metr bölünsün kvadrat saniyə

m/s2

m/s2

Dalğa ədədi

L-1

bir bölünsün metr

m-1

m-1

Sıxlıq

L-3M

kiloqram bölünsün kub metr

kg/m3

kq/m3

Xüsusi həcm

L3M-1

kub metr bölünsün  kiloqram

m3/kg

m3/kq

Elektrik cərəyanının sıxlığı

L-2I

amper bölünsün kvadrat metr

A/m2

A/m2

Maqnit sahəsinin gərginliyi

L-1I

amper bölünsün metr

A/m

A/m

Komponentin molyar konsentrasiyası

L-3N

mol bölünsün kub metr

mol/m3

mol/m3

Parlaqlıq

L-2J

kandela bölünsün kvadrat metr

cd/m2

kd/m2

 3 nömrəli cədvəl. Xüsusi adlara və işarələrə malik Sİ-nin törəmə vahidləri

Kəmiyyət

Vahid

adı

ölçüsü

adı

işarəsi

Sİ-nin əsas və törəmə vahidləri ilə ifadəsi

beynəl-xalq

  Azərbay-can

beynəlxalq

Azərbaycan

Müstəvi bucaq

1

radian

rad

rad

m∙m-1

m∙m-1

Cism bucağı

1

steradian

sr

sr

m2 ∙m-2

m2 ∙m-2

Tezlik

T-1

hers

Hz

Hs

s-1

s-1

Qüvvə

LMT-2

nyuton

N

N

m∙kg∙ s-2

m∙kq∙s-2

Təzyiq

L-1MT-2

paskal

Pa

Pa

m-1∙kg∙ s-2

m-1∙kq∙s-2

Enerji, iş, istilik miqdarı

L2MT-2

coul

J

C

m2∙kg∙s-2

m2∙kq∙s-2

 

Kəmiyyət

Vahid

adı

ölçüsü

adı

işarəsi

Sİ-nin əsas və törəmə vahidləri ilə ifadəsi

beynəl-xalq

  Azərbay-can

beynəlxalq

  Azərbaycan

Güc

L2MT-3

vatt

W

Vt

m2∙kg∙s-3

m2∙kq∙s-3

Elektrik yükü, elektrik miqdarı

TI

kulon

C

Kl

s ∙A

s ∙A

Elektrik gərginliyi, elektrik potensialı, elektrik potensialları fərqi, elektrik hərəkət qüvvəsi

L2MT-3I-1

volt

V

V

m2∙kg∙s-3∙A-1

m2∙kq∙s-3∙A-1

Elektrik tutumu

L-2M-1T4I2

farad

F

F

m-2∙kg-1∙s4∙A2

m-2∙kq-1∙s4∙A2

Elektrik müqaviməti

L2MT-3I-2

om

Om

m2 ∙kg∙ s-3 ∙A-2

m2 ∙kq∙ s-3 ∙A-2

Elektrik keçiriciliyi

L-2M-1T3I2

simens

S

Sm

m-2∙kg-1∙s3∙A2

m-2∙kq-1∙s3∙A2

Maqnit induksiyası seli, maqnit seli

L2MT-2I-1

veber

Wb

Vb

m2∙kg∙s-2∙A-1

m2∙kq∙s-2∙A-1

Maqnit seli sıxlığı, maqnit induksiyası

MT-2I-1

tesla

T

Tl

kg∙s-2∙A-1

kq∙s-2∙A-1

İnduktivlik, qarşılıqlı induktivlik

L2MT-2I-2

henri

H

Hn

m2∙kg∙s-2∙A-2

m2∙kq∙s-2∙A-2

Selsi temperaturu

Θ

dərəcə selsi

oC

oC

K

K

İşıq seli

J

lümen

lm

lm

cd∙sr

kd∙sr

İşıqlılıq

L-2J

lüks

lx

lk

m-2∙cd∙sr

m-2∙kd∙sr

Radioaktiv mənbədə nuklidin aktivliyi (radionuklidin aktivliyi)

T-1

bekkerel

Bq

Bk

s-1

s-1

Kəmiyyət

Vahid

adı

ölçüsü

adı

işarəsi

Sİ-nin əsas və törəmə vahidləri ilə ifadəsi

beynəl-xalq

  Azərbay-can

beynəlxalq

  Azərbaycan

İonlaşdırıcı şüalanmanın

udulma dozası,  kerma

L2T-2

qrey

Gy

Qr

m2∙s-2

m2∙s-2

İonlaşdırıcı şüalanmanın

ekvivalent dozası, ionlaşdırıcı şüalanmanın effektiv dozası

L2T-2

zivert

Sv

Zv

m2∙s-2

m2∙s-2

Katalizato-run aktivliyi

NT-1

katal

kat

kat

mol∙ s-1

mol∙ s-1

 4 nömrəli cədvəl. Adları və işarələri 3 nömrəli cədvəldə göstərilmiş xüsusi adlar və işarələrdən istifadə edilməklə əmələ gətirilən Sİ-nin törəmə vahidləri

Kəmiyyət

Vahid

adı

ölçüsü

adı

işarəsi

Sİ-nin əsas və törəmə vahidləri ilə ifadəsi

beynəl-xalq

Azərbay-can

beynəlxalq

Azərbaycan

Qüvvə momenti

L2MT-2

nyuton-metr

N∙m

N∙m

m2∙kg∙s-2

m2∙kq∙s-2

Səthi gərilmə

MT-2

nyuton bölün-sün metr

N/m  

N/m

kg∙s-2

kq∙s-2

Dinamik özüllülük

L-1MT-1

paskal-saniyə

Pa∙s

Pa∙s

m-1∙kg∙ s-1

m-1∙kq∙s-1

Elektrik yükü-nün fəza sıxlığı

L-3TI

kulon  bölünsün kub metr

C/m3

Kl/m3

m-3∙s ∙A

m-3∙s ∙A

Elektrik sürüş-məsi

L-2TI

kulon bölünsün  kvadrat metr

C/m2

Kl/m2

m-2∙s ∙A

m-2∙s ∙A

Elektrik sahəsi-nin gərginliyi

LMT-3I-1

volt bölün-sün  metr

V/m

V/m

m∙kg∙s-3∙A-1

m∙kq∙s-3∙A-1

Dielektrik

nüfuzluğu

L-3M-1T4I2

farad bölünsün  metr

F/m

F/m

m-3∙kg-1∙s4∙A2

m-3∙kq-1∙s4∙A2

Maqnit

nüfuzluğu

LMT-2I-2

henri bölünsün metr

H/m

Hn/m

m∙kg∙s-2∙A-2

m∙kq∙s-2∙A-2

 

Kəmiyyət

Vahid

adı

ölçüsü

adı

işarəsi

Sİ-nin əsas və törəmə vahidləri ilə ifadəsi

beynəl-xalq

Azərbay-can

beynəlxalq

Azərbaycan

Xüsusi enerji

L2T-2

coul bölünsün kiloqram

J/kg

C/kq

m2∙s-2

m2∙s-2

Sistemin istilik tutumu sistemin entropi-yası

L2MT-2Θ

coul bölün-sün kelvin

J/K

C/K

m2∙kg∙s-2∙K-1

m2∙kq∙s-2∙K-1

Xüsusi istilik tutumu, xüsusi entropi-ya

L2T-2Θ-1

coul bölünsün kiloqram-kelvin

J/ (kg×K)

C/ (kq×K)

m2×s-2×K-1

m2×s-2×K-1

Enerji selinin

səth sıxlığı

MT-3

vatt bölün-sün kvad-rat metr

W/m2

Vt/m2

kg×s-3

kq×s-3

İstilik-keçirmə

LMT-3Θ-1

vatt bölün-sün metr-kelvin

W/ (m×K)

Vt/ (m×K)

m×kg×s-3×K-1

m×kq×s-3×K-1

Molyar daxili

enerji

L2MT-2N-1

coul bölün-sün mol

J/mol

C/mol

m2×kg×s-2×mol-1

m2×kq×s-2×mol-1

Molyar entropi-ya,mol-yar istilik tutumu

L2MT-2Θ-1N-1

coul bölün-sün mol-kelvin

J/ (mol×K)

C/ (mol×K)

m2×kg×s-2×K-1×mol-1

m2×kq×s-2×K-1×mol-1

Foton şüalan-masının ekspozi-siya dozası (qamma və rentgen  şüalan-masının ekspozi-siya dozası)

M-1TI

kulon bölünsün kiloqram

C/kg

Kl/kq

kg-1×s×A

kq-1×s×A

Kəmiyyət

Vahid

adı

ölçüsü

adı

işarəsi

Sİ-nin əsas və törəmə vahidləri ilə ifadəsi

beynəl-xalq

Azərbay-can

beynəlxalq

Azərbaycan

Udulma dozası-nın gücü

L2T-3

qrey bölünsün saniyə

Gy/s

Qr/s

m2×s-3

m2×s-3

Bucaq sürəti

T-1

radian bölünsün saniyə

rad/s

rad/s

s-1

s-1

Şüalan-ma qüvvəsi

L2MT-3

vatt bölünsün steradian

W/sr

Vt/sr

m2×kg×s-3×sr-1

m2×kq×s-3×sr-1

Energe-tik parlaq-lıq

MT-3

vatt bölünsün steradian-kvadrat metr

W/ (sr×m2)

Vt/ (sr×m2)

kg×s-3×sr-1

kq×s-3×sr-1

 5 nömrəli cədvəl. Sİ-nin onluğun misl və hissə vahidlərinin adlarını və işarələrini əmələ gətirmək üçün istifadə olunan vuruqlar və önşəkilçilər

Onluq vuruq

Önşəkil-çi

beynəl-xalq

Onluq vuruq

Önşəkil-çi

Azərbay-can

beynəlxalq

Azərbay-can

1024

yotta

Y

Y

10-1

desi

d

d

1021

zetta

Z

Z

10-2

santi

c

s

1018

eksa

Е

Е

10-3

milli

m

m

1015

peta

Р

Р

10-6

mikro

μ

mk

1012

tera

Т

Т

10-9

nano

n

n

109

qiqa

G

Q

10-12

piko

p

p

106

meqa

М

М

10-15

femto

f

f

103

kilo

k

k

10-18

atto

a

a

102

hekto

h

h

10-21

zepto

z

z

101

deka

da

da

10-24

yokto

y

y

 Aparatın rəhbəri   A. Hacıyev

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 3 fevral tarixli 23 nömrəli qərarına

2 nömrəli əlavə

Beynəlxalq Vahidlər Sisteminin (Sİ) kəmiyyət vahidləri ilə bərabər, tətbiqinə yol verilən kəmiyyətlərin sistemdənkənar vahidləri

 1 nömrəli cədvəl. Sİ-nin vahidləri ilə  bərabər tətbiqinə yol verilən kəmiyyətlərin  sistemdənkənar vahidləri

Kəmiy-

yətin adı

Vahid

adı

işarəsi

Sİ vahidi ilə əlaqəsi

tətbiq sahəsi

beynəl-xalq

Azər-bay-can

beynəlxalq

Azərbaycan

Kütlə

ton

t

T

1 × 103 kg

1 × 103 kq

bütün sahə-lər

atom kütlə vahi-di

u

a.k.v.

1,6605402 × 10-27 kg (təxmini)

1,6605402 × 10-27 kq (təxmini)

atom fizika-sı

Za-man

dəqi-qə

min

dəq.

60 s

60 s

bütün sahə-lər

saat

h

st

3600 s

3600 s

sutka

d

sut

86400 s

86400 s

Müs-təvi bucaq

dərə-cə

...°

...°

(p/180) rad =

=1,745329... ∙ 10-2 rad

(p/180) rad =

=1,745329... ∙ 10-2 rad

dəqi-qə

...′

...′

(p/10800) rad = =2,908882... ∙ 10-4 rad

(p/10800) rad = =2,908882... ∙ 10-4 rad

sani-yə

...″

...″

(p/648000) rad = =4,848137... ∙ 10-6 rad

(p/648000) rad = =4,848137... ∙ 10-6 rad

qrad (qon)

gon

qrad

(p/200) rad =

=1,57080... ∙ 10-2 rad

(p/200) rad =

=1,57080... ∙ 10-2 rad

geo-deziya

Həcm,

tutum

litr

1

1

1 × 10-3 m3

1 × 10-3 m3

bütün sahə-lər

 

Kəmiy-

yətin adı

Vahid

adı

işarəsi

Sİ vahidi ilə əlaqəsi

tətbiq sahəsi

beynəl-xalq

Azər-bay-can

beynəlxalq

Azərbaycan

Uzunluq

astro-nomik vahid

ua

a.v.

1,49598 ∙ 1011 m (təxmini)

1,49598 ∙ 1011 m (təxmini)

astro-nomi-ya

işıq ili

ly

ii

9,4605 ∙ 1015 m (təxmini)

9,4605 ∙ 1015 m (təxmini)

 

par-sek

pc

 

pk

 

3,0857 ∙ 1016 m (təxmini)

3,0857 ∙ 1016 m (təxmini)

Optik qüvvə

diop-triya

-

-

1 × m-1

1 × m-1

optika

Sahə

hek-tar

ha

ha

1 ∙ 104 m2

1 ∙ 104 m2

kənd və meşə təsər-rüfatı

Enerji

elek-tron- volt

eV

eV

1,60218 ∙ 10-19 J (təxmini)

1,60218 ∙ 10-19 C (təxmini)

fizika

kilo-vatt-saat

kW×h

kVt×st

3,6 ∙ 106 J

3,6 ∙ 106 C

elekt-rik enerji-si say-ğacları üçün

Tam güc

volt-amper

V×A

V×A

 

 

elekt-rotex-nika

Reak-tiv güc

var

var

var

 

 

Elek-trik yükü,

Elek-trik miq-darı

am-per-saat

A×h

A×st

3,6 × 103 С

3,6 × 103 Kl

 2 nömrəli cədvəl. Bəzi nisbi və loqarifmik kəmiyyətlər və onların vahidləri

Kəmiyyətin adı

Vahid

adı

işarəsi

qiyməti

beynəlxalq

Azərbaycan

beynəlxalq

Azərbaycan

Nisbi kəmiyyət (fiziki kəmiyyətin başlanğıc kimi qəbul edilən eyniadlı fiziki kəmiyyətə ölçüsüz nisbəti): FİƏ, nisbi uzanma, nisbi sıxlıq, deformasiya, nisbi dielektrik və maqnit nüfuzluqları, maqnit qavrayıcılığı, komponentin kütlə hissəsi, komponentin molyar hissəsi və s.

vahid

1

1

1

1

faiz

%

%

1 ∙ 10-2

1 ∙ 10-2

promille

1 ∙ 10-3

1 ∙ 10-3

milyon-da  bir hissə

ppm

ppm

1 ∙ 10-6

1 ∙ 10-6

Loqarifmik kəmiyyət (fiziki kəmiyyətin başlanğıc kimi qəbul edilən eyniadlı fiziki kəmiyyətə ölçüsüz nisbətinin loqarifmi):

səs təzyiqinin səviyyəsi,

güclənmə, zəifləmə və s.

bel1)

B

B

1 В = lg (P2/P1);

Р2 = 10 P1 olduqda,

1 В = 2 lg (F2/F1);

F2 = √10F1 olduqda, 

P1, P2 – eyniadlı energetik (güc, enerji, enerji sıxlığı və s.), F1, F2 – eyniadlı “qüvvət” kəmiyyətləridir (gərginlik, cərəyan şiddəti, sahənin gərginliyi və s.)

1 В = lg (P2/P1);

Р2 = 10 P1 olduqda,

1 В = 2 lg (F2/F1);

F2 = √10F1 olduqda, 

P1, P2 – eyniadlı energetik (güc, enerji, enerji sıxlığı və s.), F1, F2 – eyniadlı “qüvvət” kəmiyyətləridir (gərginlik, cərəyan şiddəti, sahənin gərginliyi və s.)

desibel

dB

dB

0,1 В

0,1 В


Kəmiyyətin adı

Vahid

adı

işarəsi

qiyməti                                           

beynəlxalq

Azərbaycan

beynəlxalq

Azərbaycan

Loqarifmik kəmiyyət (fiziki kəmiyyətin başlanğıc kimi qəbul edilən eyniadlı fiziki kəmiyyətə ölçüsüz nisbətinin loqarifmi): 

səs gurluğunun səviyyəsi

fon

phon

fon

1 phon- səs təzyiqinin səviyyəsi onunla eyni səs gurluğuna malik tezliyi 1000 Hz olan səs üçün 1 dB-yə bərabər olan səs gurluğunun səviyyəsinə bərabərdir  

1 fon- səs təzyiqinin səviyyəsi onunla eyni səs gurluğuna malik tezliyi 1000 Hz olan səs üçün        1 dB-yə bərabər olan səs gurluğunun səviyyəsinə bərabərdir  

Loqarifmik kəmiyyət (fiziki kəmiyyətin başlanğıc kimi qəbul edilən eyniadlı fiziki kəmiyyətə ölçüsüz nisbətinin loqarifmi):

tezlik intervalı

oktava

-

-

1 oktava bərabərdir

log2 (f2/f1), f2/f1 = 2 olduqda,

1 dekada bərabərdir

lg (f2/f1),  f2/f1 = 10 olduqda,     f1, f2 – tezliklərdir

1 oktava bərabərdir

log2 (f2/f1), f2/f1 = 2 olduqda,

1 dekada bərabərdir

lg (f2/f1),  f2/f1 = 10 olduqda,     f1, f2 – tezliklərdir

dekada

-

-

Loqarifmik kəmiyyət (fiziki kəmiyyətin başlanğıc kimi qəbul edilən eyniadlı fiziki kəmiyyətə ölçüsüz nisbətinin natural loqarifmi)

neper

Np

Np

1 Np = 0,8686 ... В =              = 8,686 ... dB

1 Np = 0,8686 ... В =              = 8,686 ... dB

    3 nömrəli cədvəl. İnformasiya miqdarı vahidləri

 

Kəmiyyətin adı

Vahid

 

Qeyd

adı

işarə

qiyməti

beynəlxalq

Azərbaycan

İnformasiya miqdarı

bit

 

bayt

 

bit

 

B (byte)

 

bit

 

B (bayt)

1

 

1 B = 8 bit

İkili hesablama sistemində informasiya vahidi (informasiyanın ikili vahidi)

Aparatın rəhbəri   A. Hacıyev

           Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 3 fevral tarixli 23 nömrəli qərarına   3 nömrəli əlavə

 Müvəqqəti tətbiq edilməsinə yol verilən kəmiyyətlərin sistemdənkənar vahidləri

Kəmiyyə-tin adı

Vahid

adı

işarəsi

Sİ vahidi ilə əlaqəsi

tətbiq sahəsi

beynəl-xalq

Azər-baycan

beynəl-xalq

Azərbaycan

Uzunluq

dəniz mili

n mile

mil

1852 m

(dəqiq)

1852 m

(dəqiq)

dəniz naviqasiyası

Kütlə

karat

-

kar

2 ∙ 10-4 kg

(dəqiq)

2 ∙ 10-4 kq

(dəqiq)

qiymətli daşların,

mirvarinin çıxarılması və istehsalı

Xətti sıxlıq

teks

tex

teks

1 × 10-6 kg/m

(dəqiq)

1 × 10-6 kq/m

(dəqiq)

tikiş sənayesi

Sürət

uzel

kn

uz

0,514 (4) m/s

0,514 (4) m/s

dəniz naviqasiyası

Təcil

qal

Gal

Gal

0,01 m/s2

0,01 m/s2

qravimetriya

Fırlan-ma tezliyi

dövr bölünsün saniyə

r/s

dövr/s

1 s-1

1 s-1

elektrotexni-ka

dövr bölünsün dəqiqə

r/min

dövr/ dəq

1/60 s-1 =

=0,016 (6) s-1

1/60 s-1 =

=0,016 (6) s-1

Təzyiq

bar

bar

bar

1 × 105 Ра

1 × 105 Ра

fizika

 

Aparatın rəhbəri   A. Hacıyev

18.12.2014

 ..."Baranina" (mutton) sausage of "Kristal CF" trademark produced by "Orxan SS" firm was detected in the trade network without the appropriate certificate...

read more
16.07.2014

...The state control measures have been fulfilled in "Mersin" café, located in M.F Akhundov avenue, city of Sheki, owned by an individual Yildirim Mahabbat Abdushakor...

read more
30.06.2014

..."Chinarli" restaurant located at the address of Khan Shushinski 9 str., Nasimi district, Baku city owned by a natural person Yashar Hasanov was investigated by the ...

read more

DECREE

                                                                

06.11.2017
read more
VİDEO NEWS
13.06.2014
Experimental- test centre(AzTEST) of SCSMP started tests of animal meats with DNA extraction method.
CALL CENTRE
SUBORDINATE STRUCTURES
Copyright © 2010 Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi! All rights reserved.
Created by  Lider web studio