| | az | en

CALENDAR

Mo Tu Th We Fr Sa Su
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
DECREES AND ORDERS
Print version
13.07.2010
"Torpaqların münbitliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsinə dair əlavə tədbirlər barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"Torpaqların münbitliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Müəyyən edilsin ki:
"Torpaqların münbitliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinin beşinci hissəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;
həmin Qanunun 11-ci maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi və digər əlaqədar mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər;
həmin Qanunun 15-ci maddəsinin üçüncü hissəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini: torpaqların təsərrüfat dövriyyəsindən müvəqqəti çıxarılmasına, konservasiya edilməsinə dair münasibətlərdə - yerli icra hakimiyyəti orqanları, torpaqların münbitliyinin bərpası və artırılmasına dair kompleks tədbirlər üzrə münasibətlərdə - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər;
həmin Qanunun 17-ci maddəsinin ikinci hissəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər.
2. "Torpaqların münbitliyinin təmin olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 oktyabr 2003-cü il
№ 979

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2003-cü il 23 oktyabr 979 nömrəli Fərmanı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Torpaqların münbitliyinin təmin olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi
QAYDALARI

1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasında torpaqların münbitliyinin təmin olunmasına dövlət nəzarətinin (bundan sonra - dövlət nəzarəti) həyata keçirilməsini tənzimləyir.
2. Dövlət nəzarətinin məqsədi torpaq mülkiyyətçiləri, istifadəçiləri və icarəçiləri tərəfindən kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların qorunub saxlanmasını, habelə onların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, münbitliyinin bərpası, artırılması və mühafizəsi sahəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş norma tələblərinə əməl olunmasını təmin etməkdir.
3. Dövlət nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikası Prezidenlinin fərman və sərəncamlarına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarına, torpaq münbitliyi sahəsində beynəlxalq hüquq normalarına, digər normativ-hüquqi aktlara və bu Qaydalara uyğun aparılır.
4. Dövlət nəzarətini qüvvədə olan torpaq qanunvericiliyinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrütatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi öz səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər.
5. Torpaqların münbitliyinin bərpası, artırılması və mühafizəsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və yerli icra hakimiyyəti orqanları öz səlahiyyətləri daxilində aşağıdakı tədbirləri həyata keçirirlər:
torpaq mülkiyyətçiləri, istifadəçiləri və icarəçiləri tərəfindən torpaqların münbitliyinin bərpası və mühafizəsi sahəsində səmərəli aqrotexniki, aqrokimyəvi, meliorativ, fitosanitar və eroziyaya qarşı mübarizə, eləcə də torpaqqoruyucu, tarlaqoruyucu, suqoruyucu, rekreasiya əhəmiyyətli meşə zolaqları və massivlərinin salınması tədbirləri;
torpağın münbitliyinə ziyan vuran, ətraf mühitin tənəzzülə uğramasına səbəb olan texniki üsulların tətbiqinin, aqrokimyəvi maddələrin və pestisidlərin işlədilməsinin qarşısını alan tədbirlər;
torpaq sahələrinin zərərli və antropogen təsirlərdən, texnogen (sənaye və neft tullantıları ilə çirklənmə), eləcə də müxtəlif mənşəli radioaktiv və kimyəvi elementlərlə çirklənməsi və tənəzzülə uğraması hallarından qorunması tədbirləri.
6. Dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan aşağıdakı hüquqlara malikdir:
torpaqların münbitliyinin bərpası, artırılması və mühafizəsi sahəsində müəyyən olunmuş standartlar, normalar, qaydalar, reqlamentlər və digər normativ hüquqi aktlar torpaq mülkiyyətçiləri, istifadəçiləri və icarəçiləri tərəfindən pozulduqda onların təsərrüfat və başqa fəaliyyət növlərinə məhdudiyyət qoymaq, müvafiq tələblərə riayət etmədən həyata keçirilən aqrotexniki, aqrokimyəvi, meliorativ və ətraf mühitə zərərli təsir göstərə bilən digər tədbirləri dayandırmaq, aşkar edilən pozuntuların aradan qaldırılmasına qədər göstərilən işlərin qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada qadağan edilməsi barədə müvafiq orqanlar qarşısında məsələ qaldırmaq;
torpaq mülkiyyətçiləri, istifadəçiləri və icarəçilərindən torpaqların münbitliyinin bərpası, artırılması və mühafizəsi barədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada lazımi məlumatlar almaq, onları təhlil etmək və müvafiq təkliflərlə aidiyyatı orqanlar qarşısında vəsatət qaldırmaq;
kənd təsərrüfatına az yararlı, eləcə də şorlaşmış, şorakəntləşmiş, bataqlaşmış və texnogen çirklənməyə məruz qalmış torpaq sahələrinin ehtiyatını müəyyən etmək, onların münbitliyinin bərpasına, artırılmasına və eləcə də təsərrüfat dövriyyəsinə qaytarılmasına yönəldilmiş kompleks tədbirlər həyata keçirmək;
münbitlik xassələrinin yaxşılaşdırılmasına dair proqramlar hazırlamaq və onların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;
torpağın münbitliyi haqqında qanunvericiliyin pozulması nəticəsində vurulan zərərin ödənilməsi məqsədi ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı iddia qaldırmaq.
7. Dövlət nəzarəti aylıq, rüblük və illik xüsusi iş planları əsasında aparılır. İş planlarında dövlət nəzarətinin məqsədi, vaxtı və aparılma müddəti göstərilir. İş planları dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanın və onun yerli qurumlarının rəhbərləri tərəfindən təsdiq edilir.
Torpağın münbitliyinə dair dövlət orqanlarının, ayrı-ayrı təşkilatların, digər hüquqi və fiziki şəxslərin müraciətləri əsasında da yoxlamalar aparıla bilər.
Yoxlamaların nəticələrinə görə müvafiq protokol və akt tərtib edilir. Həmin sənədlərdə təsdiq edilmiş faktlar və məlumatlar göstərilir. Yoxlama nəticəsində torpaqların münbitliyinin bərpası, artırılması və mühafizəsi üçün müvafiq tədbirlər işlənib hazırlanır. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsi bütün torpaq mülkiyyətçiləri, istifadəçiləri və icarəçiləri üçün məcburidir.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

1. 2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87)
2. 14 aprel 2009-cu il tarixli 81 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ("Azərbaycan" qəzeti 19 aprel 2008-ci il, № 83, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 226)


FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə 1-ci bəndinin üçüncü abzasdan "Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi," sözləri çıxarılmışdır.
14 aprel 2009-cu il tarixli 81 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ("Azərbaycan" qəzeti 19 aprel 2008-ci il, № 83, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 04, maddə 226) ilə 1-ci bəndinin üçüncü abzasında «Agentliyi» sözü «Komitəsi» sözü ilə əvəz edilmişdir.

2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə 1-ci bəndinin dördüncü abzasda "Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

2 fevral 2007-ci il tarixli 521 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 87) ilə Torpaqların münbitliyinin təmin olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları"nın 5-ci bəndində "Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi" sözləri "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

18.12.2014

 ..."Baranina" (mutton) sausage of "Kristal CF" trademark produced by "Orxan SS" firm was detected in the trade network without the appropriate certificate...

read more
16.07.2014

...The state control measures have been fulfilled in "Mersin" café, located in M.F Akhundov avenue, city of Sheki, owned by an individual Yildirim Mahabbat Abdushakor...

read more
30.06.2014

..."Chinarli" restaurant located at the address of Khan Shushinski 9 str., Nasimi district, Baku city owned by a natural person Yashar Hasanov was investigated by the ...

read more

DECREE

                                                                

06.11.2017
read more
VİDEO NEWS
13.06.2014
Experimental- test centre(AzTEST) of SCSMP started tests of animal meats with DNA extraction method.
CALL CENTRE
SUBORDINATE STRUCTURES
Copyright © 2010 Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi! All rights reserved.
Created by  Lider web studio