Neft-Qaz və Neft-Kimya Məhsullarının Sınaq laboratoriyası

Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi 65 ünvanında yerləşən “Neft-qaz və Neft-kimya Məhsullarının Sınaq laboratoriyası” 2012-ci ilin may ayından etibarən Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun tabeliyində fəaliyyət göstərir və ölkədə bu sahədə akkreditasiyadan keçmiş ən nüfuzlu laboratoriyalardan biridir. Laboratoriyanın əsas binasında 5 laboratoriya otağı - kimyəvi xassələrinin təhlili otağı, kimyəvi xassələrinin təhlili otağı, xromatoqrafiya otağı, fraksiya təhlili otağı, distillə otağı, eləcə də nümunələrin qəbul olunması, kimyəvi maddələrin saxlanması və kimyəvi qabların yuyulması üçün otaqlar mövcuddur. Laboratoriya ən yeni texnologiya ilə istehsal edilmiş avadanlıq və ölçmə vasitələri ilə  təchiz olunmuşdur. Laboratoriyada 40-dan çox müasir  avadanlıqlar mövcuddur və bu avadanlıqlar beynəlxalq tələblərə cavab verən Amerika, Fransa, Yaponiya, Avstraliya firmalarından əldə edilmişdir. Sınaq laboratoriyasında neft-qaz və neft-kimya məhsullarının normativ sənədlərə əsaslanaraq bütün fiziki-kimyəvi parametrləri analiz olunur. Laboratoriyada İSO 9001:2015 və AZS İSO/İEC 17025:2009 "Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər" standartların tələblərinə uyğun olaraq Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi yaradılmışdır. Hazırda laboratoriyada bir neçə iri müəssisənin (SOCAR”, “Azpetrol”, “Lukoil”, “Binəqədi Oil”, “SGS Azəri LTD”, “İntertek Azəri”) məhsullarının analizi aparılır.

Laboratoriyada aşağıda adları çəkilən sınaqlar aparılır:

Təbii qazda C6+ birləşmələrinin təyini.

Təbii qazda propanın miqdarının təyini.

Təbii qazda izobutanın miqdarının təyini.

Təbii qazda normal butanın miqdarının təyini.

Təbii qazda izopentanın miqdarının təyini.

Təbii qazda normal pentanın miqdarının təyini.

Təbii qazda karbon dioksidin miqdarının təyini.

Təbii qazda etanın miqdarının təyini.

Təbii qazda oksigenin miqdarının təyini.

Təbii qazda azotun miqdarının təyini.

Təbii qazda metanın miqdarının təyini.

Təbii qazda yuxarı istilik törətmənin təyini.

Təbii qazda aşağı istilik törətmənin təyini.

Təbii qazın nisbi sıxlığının təyini.

Təbii qazın sıxlığının təyini.

Təbii qazda yuxarı Vobbi ədədinin təyini.

Təbii qazda aşağı Vobbi ədədinin təyini.

Dizel yanacağının rəngin təyini.

Dizel yanacağının xarici görünüşünün təyini.

Dizel yanacağında naften turşularının təyini.

Dizel yanacağında qələvi ədədinin təyini.

Dizel yanacağında ümumi mexaniki qarışıqların təyini.

Dizel yanacağında metalların təyini.

Dizel yanacağında Politsiklik aromatik karbohidrogenlər(PAH) təyini.

Dizel yanacağında Kükürdün miqdarının təyini.

Dizel yanacağında Setan ədədinin təyini.

Dizel yanacağında Merkaptan kükürd və hidrogen sulfidin kütlə payının təyini.

Dizel yanacağında Turşu ədədinin təyini.

Dizel yanacağında Suyun miqdarının təyini.

Dizel yanacağında Alışma temperaturunun (açıq,qapalı) butada təyini.

Dizel yanacağında Fraksiya tərkibinin təyini.

Dizel yanacağında Filtrləşmə temperaturunun həddi təyini.

Dizel yanacağının sıxlığının təyini.

Dizel yanacağında Donma, bulanma temperaturunun təyini.

Dizel yanacağında Oksidləşmə sabitliyinin təyini.

Dizel yanacağında Külün miqdarının təyini.

Dizel yanacağında Kokslaşmanın miqdarının təyini.

Dizel yanacağında Kinematik özlülüyünün təyini.

Dizel yanacağında Mis lövhədə sınaq.

Dizel yanacağında Faktiki qətranlarının miqdarının təyini.

Dizel yanacağında Sürtünmə qabiliyyətinin təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında turşu və qələvi ədədinin təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında aromatiklərin təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında sulfatlaşmış külün miqdarının təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında istilik törətmənin təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında koks qalığının təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında bulanma nöqtəsinin təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında rəngin təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında mis lövhədə sınaq.

Kerosin Aviasiya yanacağında fraksiya tərkibinin təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında faktiki qətranların miqdarının təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında Qapalı butada alışma nöqtəsinin təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında karbohidrogenlərin təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında merkaptan və hidrogen sulfidin təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında metalların təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında üzvi xlorun və azotun təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında sınma əmsalının təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında kükürdün miqdarının təyini.

Kerosin Aviasiya yanacağında suyun miqdarının təyini.

Benzin yanacağında merkaptan kükürd və hidrogen sulfidin kütlə payının təyini.

Benzin yanacağında  kükürdün miqdarının təyini.

Benzin yanacağında turşu ədədinin təyini.

Benzin yanacağında fraksiya tərkibinin təyini.

Benzin yanacağında sıxlığın təyini.

Benzin yanacağında suda həll olan turşu və qələvilərin miqdarının təyini.

Benzin yanacağında yod ədədinin təyini.

Benzin yanacağında mis lövhədə sınaq.

Benzin yanacağında faktiki qətranların miqdarının təyini.

Benzin yanacağında oksigenatların miqdarının təyini.

Benzin yanacağında ətraflı karbohidrogen təhlili.

Benzin yanacağında oktan ədədinin təyini.

Benzin yanacağında benzolun miqdarının təyini.

Benzin yanacağında qurğuşunun təyini.

Benzin yanacağında induksiya dövrünün təyini.

Benzin yanacağında doymuş buxar təzyiqinin təyini.

Mühərrik yağlarında kinematik özlülüyün təyini.

Mühərrik yağlarında özlülük indeksinin təyini.

Mühərrik yağlarında kokslaşmanın təyini.

Mühərrik yağlarında külün kütlə payının təyini.

Mühərrik yağlarında turşu ədədinin təyini.

Mühərrik yağlarında suda həll olan turşu və qələvilərin miqdarının təyini.

Mühərrik yağlarında mexaniki qarışıqların miqdarının təyini.

Mühərrik yağlarında suyun miqdarının təyini.

Mühərrik yağlarında donma temperaturunun təyini.

Mühərrik yağlarında rəngin təyini.

Əyləc mayesində donma temperaturunun təyini.

Əyləc mayesinin sıxlığın təyini.

Əyləc mayesində fraksiya tərkibinin təyini

Əyləc mayesində xarici görünüşünün təyini.

Əyləc mayesində qələvi ədədinin təyini.

Əyləc mayesində hidrogen ionlarının qatılığının təyini .

Lay suları, tullantı sularında suda həll olan turşu və qələvilərin miqdarının təyini.

Lay suları, tullantı sularında sıxlığın təyini.

Lay suları, tullantı sularında xlorid duzlarının qatılığının təyini.

Lay suları, tullantı sularında metalların təyini.

Lay suları, tullantı sularında hidrogen ionlarının qatılığının təyini.

Lay suları, tullantı sularında ümumi mexaniki qarışıqların təyini.

Xam neftdə xlorid duzlarının qatılığının təyini.

Xam neftdə suyun miqdarının təyini.

Xam neftdə mexaniki qarışığın kütlə payının təyini.

Xam neftdə doymuş buxar təzyiqinin təyini.

Xam neftdə kükürdün miqdarının təyini.

Xam neftdə parafinin kütlə payı.

Xam neftdə fraksiya tərkibinin təyini.

Xam neftdə donma temperaturunun təyini.

Xam neftdə kinematik özlülüyün təyini.

Xam neftdə hidrogen sulfidin miqdarının təyini.

Xam neftdə metalların təyini.

Yodda yodun kütlə payının təyini.

Yodda uçucu olmayan qalığın kütlə payının təyini.

Yodda sulfatların kütlə payının təyini.

Yodda xlorid və bromidlərin kütlə payının təyini.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada görünüşün təyini.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada qatı maddələrin miqdarı təyini.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada özlülüyün təyini.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada su ilə durulaşdırma sınağı.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada saxlanılma təminatı.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada donmaya davamlılığın təyini.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada temperatura davamlılığın təyini.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada hidrogen ionlarının qatılığının təyini.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada örtülmə məsrəfi.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada suya davamlılığın təyini.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada qələviyə davamlılığın təyini.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada ovulma davamlılığının təyini.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyada parlaqlığın ölçülməsi.

Su əsaslı-son qat strukturlu boyasının sıxlığının təyini.

Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada nazikliyin (əzilmə) təyini.

Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada quruma müddətinin təyini.

Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada elastikliyin təyini.

Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada yapışqanlılığın təyini.

Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada suya davamlılığın təyini.

Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada qələvi və turşulara qarşı davamlılığın təyini.

Üzvi həlledici əsaslı son qat boyada mineral yağlara qarşı davamlılığın təyini.

Laklarda (yağ əsaslı) rəngin təyini.

Laklarda (yağ əsaslı) kinematik özlülüyün təyini.

Laklarda (yağ əsaslı) əlif yağında həllolma qabiliyyətinin təyini.

Laklarda (yağ əsaslı) qaynar suya davamlılığın təyini.

Laklarda (yağ əsaslı) uçucu maddələrin miqdarının təyini.

Ayaqqabı boyasında suya davamlılığın təyini.

Ayaqqabı boyasında hidrogen göstəricisinin təyini.

Ayaqqabı boyasında uçucu olmayan maddələrin miqdarının təyini.

Ayaqqabı boyasında quruma müddətinin təyini.

Yol boyasında uçucu olmayan maddələrin kütlə payının təyini.

Yol boyasında kinematik özlülüyün təyini.

Yol boyasında suya davamlılığın təyini.

Yol boyasında 10%-li qələviyə davamlılığın təyini.

Yol boyasında 3%-li NaCl -ə davamlılığın təyini.

Yol boyasında quruma müddətinin təyini.

Yol boyasının sıxlığının təyini.

Yol boyasında yapışqanlılığın təyini.

Yol boyasında incəlik (qrindometr)-in təyini.

Tiner həlledicidə  həlledicilik qabiliyyətinin təyini.

Tiner həlledicidə  suyun kütlə payının təyini.

Tiner həlledicidə  turşu payının təyini.

Polivinilasetat yapışqanında hidrogen ionlarının qatılığının təyini.

Polivinilasetat yapışqanında xarici görünüşün təyini.

Polivinilasetat yapışqanında quru qalığın kütlə payının təyini.

Polivinilasetat yapışqanında tutma müddətinin təyini.

Polivinilasetat yapışqanında şaxtaya davamlılığın təyini.

Ağardıcı vasitədə hidrogen ionlarının qatılığının təyini

Ağardıcı vasitədə xarici görünüşün təyini.

Ağardıcı vasitədə aktiv xlorun miqdarının təyini.

Ağardıcı vasitədə yuma qabiliyyətinin təyini.

Xlorlu əhəngdə xarici görünüşün təyini.

Xlorlu əhəngdə aktiv xlorun miqdarının təyini.

Sabunda orqanoleptik göstəricilərin təyini.

Sabunda NaCl-in küttlə payının təyini.

Sabunda turşuluğun təyini.

Sabunda uçucu maddələrin miqdarının təyini.

Sabunda spirtdə həll olmayan maddələrin miqdarının təyini.

Sabunda suda həll olmayan maddələrin miqdarının təyini.

Sabunda cəmi aktiv maddələrin kütlə payının təyini.

Şampunda orqanoleptik göstəricilərin təyini.

Şampunda cəmi aktiv maddələrin kütlə payının təyini.

Şampunda hidrogen ionlarının qatılığının təyini.

Şüşə təmizləyici vasitədə parıltı nöqtəsinin təyini.

Şüşə təmizləyici vasitədə hidrogen ionlarının qatılığının təyini.

Şüşə təmizləyici vasitədə ələküstü qalınlığın təyini.

Sintetik yuyucu vasitədə temperatura qarşı davamlılığın təyini.

Sintetik yuyucu vasitədə hidrogen ionlarının qatılığının təyini.

Sintetik yuyucu vasitədə cəmi aktiv maddələrin kütlə payının təyini.

Paltar yumada istifadə olunan sabunda xarici görünüşün təyini.

Paltar yumada istifadə olunan sabunda yağ turşularının təyini

Paltar yumada istifadə olunan sabunda sodanın miqdarının təyini.

Monohidrat və susuz limon turşusunda sulfat ionlarının kütlə payının təyini.

Monohidrat və susuz limon turşusunda quru qalığın miqdarının təyini.

Monohidrat və susuz limon turşusunda limon turşusunun miqdarının təyini.

Avtomobillərin yuyulması üçün vasitədə təmizləmə qabiliyyəti (şüşədə)nin təyini.

Avtomobillərin yuyulması üçün vasitədə müxtəlif növ səthlər üçün təmizləmə qabiliyyətini təyini.

Avtomobillərin yuyulması üçün vasitədə ağartma qabiliyyətinin təyini.

Akkreditasiya sahəsi.pdf

Bizim partnyorlarımız