Gəncə Tikinti Materiallarının Sınaq laboratoriyası

“Azərbaycan Standartlaşdırma  institutunun” qərb regional ərazi üzrə Gəncə şəhəri, Ş.İ.Xətai prospekti 98 ünvanında yerləşən “Tikinti Materiallarının Sınaq Laboratoriyası“ 2014-cı ildə yaradılmışdır. Türkiyə istehsalı olan avropa standartlarına cavab verən  müasir elektron tipli avtomat cihaz və avadanlıqlarla təhciz olunub. Laboratoriya  ölkənin bütun bölgələri üzrə İnşaat materiallarının: İstehsalı, hasili, idxal-satışı və tikinti fəaliyyəti ilə məşgul olan şirkətləri, təşkilatları, fiziki və hüquqi şəxsləri ilə müqavilə əsasında sifariş üzrə nümunələr qəbul edərək adları aşağıda adı çəkilən tikinti materialların növləri üzrə fiziki-mexaniki göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə yüksək keyfiyyətlə sınaqlar aparılır: 

BETON               

Beton kub nümunələrin sıxılmada möhkəmliyinin təyini

Beton qarışığının orta sıxlığının təyini

Beton qarışığının şaxtaya dözümlüyünün təyini

Betonda su udmanın təyini

Betonun nəmliyinin təyini

Betonun məsaməlik göstəricilərinin təyini

Beton qarışığının rahat yayılmasının təyini

Beton qarışığının plastikliyinin (sərtliyinin) təyini

Beton qarışığının hava həçminin miqdarının təyini

Beton qarışığının temperaturunun təyin

Beton və dəmir beton konstruksiyalarının naturada möykəmliyinin “Şmidt” çəkici ilə təyin edilməsi

SEMENT

Sementin narınlığının təyin edilməsi

Sementin orta sıxlığın təyini

Su – sement nisbətinin təyini

Sementin məsaməliliyinin təyini

Konusun yayılması

Normal qatılığı

Tutma müddətinin başlancığının və sonunun təyini

Suda qaynadıqdan sonra həcmin dəyişməsi

Sement tökmə sixlığının təyini

Nəmliyin təyini

Möhkəmlik həddinin əyilmədə təyini

Möhkəmlik həddinin sıxılmada təyini

Sementin suayırılmasi

QUM İNŞAAT İŞLƏRİ ÜCÜN (təbii və xırdalanmış)

Qumun qrupunun və sinifinin təyini

Qumun dənəvar və irilik modulunun təyini

Tozvari və gil hissəciklərinin miqdarının təyini

Yumrulanmış gillərin miqdarı

Həqiqi sıxlığın təyini kq/m3

Tökmə sıxlığının təyini kq/m3

Nəmliyin təyini

SIX DAĞ SÜXURLARINDAN ALINMIŞ QIRMADAŞ və ÇINQIL

Dənəvər tərkibinin təyini

Doğranmış  dənələrin %-lə miqdarının təyini

Yastı və iynəvari formalı dənələrin miqdarının təyini

Yeyilməyə  görə markasının təyini

Zəif  süxur dənələrinin miqdarının təyini

Şaxtaya davamlığının təyini

Toz və gil hissəciklərinin miqdarının təyini

Yumurlanmış gillərin miqdarının təyini

Tökülmə sıxlığının təyini

Nəmliyinin təyini

Su udmasının təyini

İNŞAAT GİPSLƏRİ

Xırdalığının təyini

Əyilmədə Təzyiqə qarşı müqavimətinin təyini

Sıxılmada Təzyiqə qarşı müqavimətinin təyini

Normal qatılığın təyin edilməsi

Tutma müddətinin  başlancığının və sonunun  təyini

Su udumunun təyini

Tökülmə sixlığının təyini

Nəmliyinin təyin

ƏHƏNG

Xırdalığının təyini

Tökülmə sixlığının  təyini

Nəmliyinin təyini

Əyilmədə Təziqə qarşı müqavimətinin təyini 

Sıxılmada Təziqə qarşı müqavimətinin tıyini 

Normal qatılığın təyin edilməsi (su-əhəng-sement) nisbəti

Buğ ilə qaynadıqdan sonra həcmin dəyişməsi

FABRİK KƏRPİCLƏRİ

Forma və görünüşünün yoxlanması

Ölçü yoxlanması (uzunluğu, eni, hündürlüyü)

Kərpicdəki dəliklərin ölçülərinin təyini

Kərpicdəki dəlik nisbətləri

Həçm çəkisi kq/m3 təyini

DAŞ SÜXURLARDAN DİVAR DAŞLARI          

Forma və görünüşünün yoxlanması

Ölçü yoxlanması (uzunluğu, eni, hündürlüyü)

Daşın tipi

1m3 - Daşların sayı ədət

Orta sıxlığı ( həcm cəkisi) kq/m3

Su udmasının  təyini

Şaxtaya davamlılıq (sınağından sonra % itkisi)

 

Akkreditasiya sahəsi.pdf

 

Bizim partnyorlarımız