| | az | en

TƏQVİM

Be Ça Ç Ca C Ş B
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Qərarlar
Çap versiyası
31.07.2010
Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

"Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydaları təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A. RASİZADƏ
Bakı şəhəri, 15 oktyabr 1999-cu il
№ 166

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1999-cu il 15 oktyabr tarixli 166 nömrəli qərarı ilə
TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası

QAYDALARI

«Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydaları» «Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun işlənib hazırlanmışdır.
QISALDILAN İFADƏLƏR
Qanun - «Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
SMPDK - Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
İddia sənədi - əmtəə nişanını qeydə almaq üçün tərtib olunan sənədlər toplusu;
Reyestr - əmtəə nişanlarının Dövlət reyestri.
I fəsil
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1. Əmtəə nişanı Qanunun 1-ci maddəsinə uyğun olaraq əmtəə nişanı sahibinin əmtəələrinin və göstərdiyi xidmətlərin digər sahibkarların əmtəələrindən və göstərdiyi xidmətlərdən fərqləndirən və qrafik təsvir edilən nişan və ya nişanların hər hansı uzlaşmasıdır (kombinasiyasıdır).
2. Əmtəə nişanı kimi qeydə alınan nişanlar
Qanunun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq, əmtəə nişanı kimi aşağıdakı nişanlar qeydə alına bilər:
sözlər, şəxsi adlar, hərflər, rəqəmlər, təsviri elementlər, əmtəələrin forması və onların qablaşdırılması, rənglərin və yuxarıda göstərilənlərin hər hansı uzlaşması (kombinasiyası).
Sözlər, şəxsi adlar, onların kombinasiyaları - sözdən ibarət nişanlara aiddir.
Sözdən ibarət əmtəə nişanına şərti olaraq müəssisənin adı, soyadlar, adlar, digər söz və ya sözlər dəsti, reklam yazıları aiddir. Standart şriftlərlə işlənmiş sözlərdən ibarət nişanlar istənilən qrafik yazılışda istifadə oluna bilər. İddia olunan işarə ölkədə işlədilməyən və ya məlum olmayan qeyri-adi şriftlə verildiyi halda, onun dövlət dilinə transliterasiyası və tərcüməsi (mənaca təsviri) və ya etimoloji izahı tələb olunur.
Hərflər və rəqəmlər (şərti olaraq sözlərdən ibarət əmtəə nişanına aid) fərdi şəkildə bədii transformasiyada təsvir olunan şrift vahidi və rəqəmlərə, həmçinin göstərilən elementlərin müxtəlif kombinasiyalarına aid edilir (standart şrift vahidi və rəqəmlər əmtəə nişanı kimi qorunmur).
Təsviri elementlər kimi canlı vücud, cansız əşyalar, təbiət obyektləri və başqa obyektlər, şəkillər və rəmzlər, həmçinin istənilən formalı fiqurlar, xətlərin və ləkələrin kombinasiyası, müstəvi fiqurlar işarə edilə bilər.
Əmtəələrin forması və ya onların qablaşdırma formaları (həcmi işarələr) təsviri elementlərə aid edilir və özündə üçölçülü obyektləri, fiqurları, fiqurların kombinasiyasını (xətləri) əks etdirir. Onlar, xüsusən, əmtəənin forması və ya əmtəələr üçün konteynerlərin istənilən formalı tərtibi, onların qablaşdırılması (bükülməsi), reklamların predmeti, həmçinin binanın interyer dizaynı, orijinal və qeyri-adi formada ola bilər.
Rənglərin kombinasiyası rəngli yazılı işarələri, təsviri işarələri, əmtəələrin formasını, qablaşdırılmasını, onların rəngli tərtibatda istənilən kombinasiyasını, həmçinin rənglərin uzlaşmasını (kombinasiyasını) özündə əks etdirir.
Kombinasiyalı nişanlar sözlərin, təsviri elementlərin üçölçülü forması və rəngli işarələrin kombinasiyasını özündə əks etdirir.
Əmtəə nişanı istənilən rəngdə və ya rənglərin uzlaşmasında, ağ-qara tərtibat da daxil olmaqla qeydə alına bilər.
3. Mühafizə qabiliyyətinin meyarları
Əmtəə nişanının təyinatına uyğun olaraq onun əsas məqsədi bir sahibkarın əmtəələrini və ya göstərdiyi xidmətləri digər sahibkarın əmtəələrindən və ya göstərdiyi xidmətlərdən fərqləndirməkdən ibarətdir. Belə ki, əmtəə nişanı fərqlənmə qabiliyyətinə malik olmaqla yanaşı, əmtəənin mənşəyini istehlakçıya bildirməli, müxtəlif istehsalçılar tərəfindən istehsal olunan əmtəələri bir-birindən fərqləndirməlidir.
Nişanın fərqlənmə qabiliyyəti şərtsiz qəbul olunan və dəyişməyən faktor deyil.
Əmtəə nişanı fərqlənmə qabiliyyətinə malik olmadıqda, onun əmtəə nişanı kimi qeydə alınması, yalnız istifadə prosesində fərqli xüsusiyyətlərə malik olmasından asılı ola bilər.
4. Əmtəə nişanını qeydə almaqdan imtinanın mütləq əsasları
Qanunun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq, aşağıda göstərilən nişanların qeydə alınmasına yol verilmir:
a) fərqlənmə qabiliyyətinə malik olmayan əmtəə nişanları, yəni əsas amillərlə fərqlənməyən nişanlar (işarələr). Onlara xüsusən aşağıdakılar aid edilir:
qrafik xarakterli ifa olmayan, ayrıca şəkildə özündə hərfləri, rəqəmləri əks etdirən nişanlar (işarələr), xətlər, sadə həndəsi fiqurlar, həmçinin tərkibinə daxil olan elementlərin ayrı-ayrılıqda yaratdığı təsəvvürlərdən fərqli olan və kəmiyyətcə başqa təsəvvür yaradan, onların kompozisiya yaratmayan uzlaşmaları, əmtəələrin sadə təsvirləri;
b) əmtəələrin və ya xidmətlərin növünü, keyfiyyətini, miqdarını, təyinatını, dəyərini, habelə onların istehsal olunduğu yeri, tarixi və digər xüsusiyyətlərini göstərən nişanlar (işarələr). Onlara xüsusən aşağıdakılar aiddir:
əmtəələrin sadə adı, kateqoriya işarələri, əmtəələrin xassəsinə göstərişlər (o cümlədən təriflər), materialın və ya xammalın tərkibinə göstəriş, əmtəənin qiymətinə, həcminə, çəkisinə göstəriş, əmtəənin istehsal tarixi, istehsalatın yaranma tarixinə dair məlumatlar, müəssisənin istehsal yönümü, istehsalçının və vasitəçi firmanın (yalnız yazı işarəsindən ibarət) ünvanı;
c) şərabların və spirtli içkilərin mənşəyinə aid olmayan, lakin onları eyniləşdirməklə tərkibində coğrafi göstərici saxlayan əmtəə nişanları. Bu cür nişanlara aid edilir:
şərabların və spirtli içkilərin adlarında coğrafi göstəriciləri özündə eyniləşdirən (əks eləyən), lakin onlarla heç bir əlaqəsi olmayan nişanlar (belə ki, şərabların və spirtli içkilərin adında coğrafi göstəricini təsvir edən nişan (işarə) saxta olur, yəni onların təsvir edilən ölkə, regionla əlaqəsi olmur);
ç) əmtəənin mahiyyətini əks etdirən, ona mühüm dəyər verən və texniki nailiyyət üçün zəruri olan formalar. Bu cür nişanlara aiddir:
əmtəənin mahiyyətini əks etdirən formalar, texniki nəticəyə nail olmaq üçün zəruri formalar, əmtəənin əsas dəyərlərini təmin edən formalar.
Əmtəələrin mahiyyətini əks etdirən formalar, əmtəənin özündən ayrılmayan formalar kimi təsvir edilməlidir (məsələn çətirin forması, yumurta üçün kasetlər və s.).
Texniki nəticəyə nail olmaq üçün zəruri formalar, texniki nəticə ilə şərtlənən əmtəə forması kimi təsvir edilə bilər, belə ki, formaya sənaye nümunəsi və ya faydalı model hüquqi mühafizə verilə bilər (texniki nəticə mövcud olduqda).
Nəticənin əsas dəyərlərini təmin edən formalara, istehlakçını özünə cəlb edən formalar kimi təsvir olunan formalar aiddir, yəni əmtəənin əsas dəyərləri onun cəlbedici estetik forması ilə təsvir olunur (məsələn, estetik xassələri əks etdirən balıqqulağı formasında uşaqlar üçün vanna);
d) ictimai qaydalara, mənəviyyata və əxlaqa zidd olan ifadələrdən, şəxsiyyətin nüfuzdan düşməsinə səbəb ola bilən elementlərdən, din və dövlət rəmzlərindən ibarət nişanlar. Bu cür nişanlara xüsusən aiddir:
ədəbsiz sözlər və təsvirlər, dövlət hakimiyyət orqanlarının və ya qadağan olunmuş siyasi partiyaların emblemləri, humanizm prinsiplərinə qarşı olan, insan ləyaqətini, dini heysiyyatları təhqir edən çağırışlar;
e) uzun illər Azərbaycan Respublikasının ticarət fəaliyyətində istifadə olunan, adi dildə çox işlənən nişan və ya göstəricilərdən ibarət əmtəə nişanları. Bu cür nişanlara aiddir:
müəyyən əmtəələr və ya xidmətlər üçün istifadə olunan, eyni cür əmtəələr və ya müxtəlif istehsalçılar arasında müəyyən şəkil alan həmin əmtəə növünün Azərbaycan Respublikasında uzun müddət istifadə olunması, həmçinin müxtəlif fəaliyyətlə bağlı ümumi şəkildə qəbul olunmuş rəmzlər və terminlər.
ə) əmtəələrin və ya xidmətlərin xüsusiyyətləri, keyfiyyəti və ya coğrafi mənşəyi ilə əlaqədar istehlakçını yanılda bilən əmtəə nişanları. Bu cür nişanlara aiddir:
əmtəələrin həqiqətə uyğun olmayan keyfiyyəti və ya başqa xüsusiyyətləri ilə və onların coğrafi mənşəyi ilə istehlakçını yanılda bilən nişanlar;
f) sənaye mülkiyyətinin mühafizəsi üzrə Paris Konvensiyasının (bundan sonra - Paris Konvensiyası) 6 ter maddəsinə uyğun olaraq qeydə alınması mümkün hesab edilməyən əmtəə nişanları. Bu cür nişanlara aiddir:
dövlət gerbləri, bayraqlar, emblemlər, dövlətlərin rəsmi və ya tarixi adları, beynəlxalq təşkilatların emblemləri, qısaldılmış və ya tam adları, nəzarət və qrant üçün rəsmi nişanlar və damğalar, həmçinin heraldika baxımından bunların hamısının bənzətmələri. Onu da qeyd etmək olar ki, bu cür nişanlar (Paris Konvensiyasının iştirakçısı olan ölkələrdə) mühafizə olunmayan elementlər kimi əmtəə nişanına daxil edilə bilər, o şərtlə ki, əmtəə nişanında onlar əsas mövqedə dayanmasın, onların istifadəsinə səlahiyyətli orqanın və ya onların sahiblərinin razılığı olsun.
Nəzarət və qarant üçün rəsmi nişanların və damğaların istifadəsinə qadağa o halda qoyula bilər ki, nişanlar və onun üzərində əks olunan işarələr məhz eyni növ əmtəələr və ya ona oxşar əmtəələr üçün istifadə olunsun;
g) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin razılığı olmadan təltiflər və başqa fərqlənmə nişanları. Bu cür nişanlara aiddir:
dövlət təltiflərinin (orden və medalların) təsvirləri və rəsmi nəşrlərin digər fərqlənmə nişanları.
İddia sənədinin verildiyi tarixədək bu Qaydaların 4-cü bəndinin «a», «b», «c» yarımbəndlərində göstərilən, lakin istifadəsi zamanı fərqləndirmə qabiliyyətinə malik olan əmtəə nişanının qeydə alınmasından imtina edilə bilməz və ya həmin əmtəə nişanı qeydə alınmışdırsa, qeydiyyat etibarsız sayıla bilməz.
5. Əmtəə nişanını qeydə almaqdan imtina edilməsinin digər əsasları
Aşağıdakılarla eyni olan və ya onlara qarışdırılacaq dərəcədə bənzər olan nişanlar (işarələr) əmtəə nişanı kimi qeydə alınmır (Qanunun 6-cı maddəsinə uyğun olaraq):
a) Azərbaycan Respublikasında eyni və ya oxşar əmtəələrə və ya xidmətlərə aid başqa şəxsin adına əvvəl qeydə alınmış və ya qeydə almaq üçün iddia edilmiş əmtəə nişanları;
b) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında daha əvvəl mühafizə edilən əmtəə nişanları;
c) Azərbaycan Respublikasında mühafizə edilən geniş tanınmış əmtəə nişanları;
ç) əmtəə nişanının ilkinlik tarixindən əvvəl Azərbaycan Respublikasında eyni və ya oxşar əmtəələr, yaxud xidmətlər üzrə başqa şəxsin adına mühafizə olunan və ya geniş tanınmış kimi müəyyən edilən və ya istifadə zamanı istehlakçılar və istehsalçılar arasında fərqlənmə qabiliyyətinə malik olan firma adları (firma adlarının hissələri); əmtəə nişanının ilkinlik tarixindən əvvəl Azərbaycan Respublikasında eyni və ya oxşar əmtəələr və ya xidmətlər üzrə başqa şəxs tərəfindən istifadə zamanı istehlakçılar və istehsalçılar arasında fərqlənmə qabiliyyətinə malik olan (tanınmış olan) əmtəə nişanları;
d) mühafizəsiz element kimi əmtəə nişanına daxil edilmiş coğrafi göstəricilər istisna olmaqla, onlardan istifadə hüququ olan şəxsin adına qeydə alınan və Azərbaycan Respublikasında mühafizə edilən coğrafi göstəricilər;
e) qeydə alınmış sertifikat nişanları.
Aşağıdakıları təkrar edən nişanlar əmtəə nişanı və ya onun elementi kimi qeydə alınmır:
a) Azərbaycan Respublikasında başqa şəxslərə məxsus olan sənaye nümunələri;
b) müəlliflik hüququ sahibinin və ya onun varisinin razılığı olmadan Azərbaycan Respublikasında məşhur elm, ədəbiyyat, incəsənət əsərləri, onların personajları, onlardan sitatlar və ya onların fraqmentləri;
c) tanınmış şəxslərin və onların varislərinin razılığı olmadan həmin şəxslərin soyadları, adları, təxəllüsləri və bunlardan törəyən ifadələr.
Tanınmış şəxslərin özlərinin və varislərinin olmadığı halda, həmin işarələr Azərbaycan Respublikasının tarixi və mədəni sərvətidirsə, onların qeydə alınması üçün Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin icazəsi olmalıdır.
Aşağıdakılar əmtəə nişanını qeydə almaqdan imtina edilməsinə əsas ola bilməz:
a) əmtəə nişanını qeydə almaq üçün onun barəsində iddia sənədinin verildiyi tarixdən iddiaçının həmin əmtəə nişanından istifadə etməməsi;
b) əmtəənin və ya göstərilən xidmətin xarakterik cəhətləri;
c) mənşə ölkəsində mühafizə edilən nişandan yalnız elementlərlə fərqlənən, nişanın fərqləndirici xarakterini dəyişməyən və onların eyniliyini pozmayan əmtəə nişanları.
ç) mənşə ölkəsində əmtəə nişanına dair iddia sənədinin verilməməsi, onun qeydiyyata alınmaması və ya qeydiyyatı müddətinin uzadılmaması.
II fəsil
İDDİA SƏNƏDİ
6. İddia sənədinin verilməsi
Qanunun 9-cu maddəsinə uyğun olaraq, əmtəə nişanının qeydə alınması barədə iddia sənədini iddiaçı (hüquqi və ya fiziki şəxs) SMPDK-ya verir.
İddiaçı SMPDK-ya iddia sənədini aşağıdakı qaydada verə bilər:
bilavasitə;
SMPDK-da qeydə alınan patent müvəkkilləri vasitəsilə.
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdə başqa qaydalar nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti göstərənlər istisna olmaqla, xarici hüquqi və fiziki şəxslər SMPDK ilə hüquqi əhəmiyyətli işləri yalnız patent müvəkkilləri vasitəsilə aparırlar.
7. İddia sənədinin tərkibi
Qanunun 9-cu maddəsinə uyğun olaraq, iddia sənədi ərizədən və ona qoşulan zəruri sənədlərdən ibarət olmaqla bir əmtəə nişanına aid olmalıdır.
Əmtəə nişanının qeydə alınmasına dair verilən ərizədə aşağıdakılar göstərilməlidir:
iddiaçının adı, yerləşdiyi və ya yaşadığı yer, imzası (iddia sənədi patent müvəkkil vasitəsilə verildikdə, patent müvəkkilinin soyadı, adı, ünvanı və imzası);
iddia edilən nişanın şəkli və ya üçölçülü forması (nişan üçölçülü olduğu təqdirdə);
nişanların qeydiyyatı üçün əmtəələrin və xidmətlərin Nitsa təsnifatı üzrə qruplaşdırılmış siyahısı;
əmtəə nişanının rəngi;
nişanın və ya onun müəyyən hissəsinin transliterasiyası və tərcüməsi.
Ərizəyə aşağıdakılar qoşulur:
dövlət rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənəd;
iddia sənədi patent müvəkkili vasitəsilə verildikdə onun səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;
kollektiv nişanın nizamnaməsi, kollektiv nişanı öz adına qeydə almağa vəkil edilmiş subyektin adı, kollektiv nişandan istifadə hüququ olan subyektin bütün üzvlərinin siyahısı, bu nişanın aid ediləcəyi əmtəələrin və ya xidmətlərin siyahısı, onların vahid keyfiyyət və digər xüsusiyyətləri;
zəruri halda əmtəə nişanının ilkinliyini təsdiq edən sənəd (Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq);
zəruri halda əmtəə nişanının sərgi ilkinliyini təsdiq edən sənəd.
8. İddia sənədinin dili
Əmtəə nişanının qeydə alınmasına dair ərizə Azərbaycan dilində verilir.
İddia sənədinə daxil olan digər sənədlər Azərbaycan dilində və ya başqa dillərdə verilə bilər. İddia sənədinin başqa dildə verilmiş materiallarının Azərbaycan dilinə tərcüməsi iddia sənədinin verildiyi gündən 2 ay ərzində təqdim olunmalıdır.
SMPDK-ya verilmiş materialların Azərbaycan dilinə tərcüməsi müəyyənləşdirilmiş müddətdə verilmədikdə və bu müddət başa çatanadək onun uzadılmasına əsaslandırılmış vəsatət təqdim edilmədikdə, iddia sənədi verilməmiş sayılır. Əlavə dövlət rüsumu ödənilməklə müəyyənləşdirilmiş müddət əlavə olaraq 2 aya uzadılır.
9. Nüsxələrin miqdarı
Ərizə 2 nüsxədə təqdim olunur. Qeydə almaq üçün iddia olunan nişan istisna olmaqla, ərizəyə əlavə olunan sənədlər 1 nüsxədə təqdim olunur.
Qeydə almaq üçün iddia olunan nişanın şəkli 12 nüsxədə təqdim olunur.
Ərizə və ona qoşulan sənədlər çap olunmuş şəkildə təqdim olunur.
10. İmza
Ərizə iddiaçı və ya onun patent müvəkkili tərəfindən imzalanır. İddiaçı hüquqi şəxs olduqda ərizə təşkilatın rəhbəri və ya rəhbərin adından imzalamağa səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən imzalanır. İmza edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı göstərilir və imza möhürlə təsdiqlənir. Ərizəyə əlavə vərəq qoşularsa, həmin vərəq yuxarıda göstərilən qaydada imzalanır və təsdiqlənir.
İddia sənədi patent müvəkkili tərəfindən verildikdə, sənədlər patent müvəkkili tərəfindən imzalanır.
11. Ərizə
Ərizə SMPDK-nın təsdiq etdiyi formaya uyğun tərtib olunur. Ərizə formasında zəruri olan məlumatların hamısı öz əksini tapmalıdır.
Əgər hər hansı məlumat, formada göstərilən qrafaya yerləşmirsə, onda formada göstərilən qrafada «davamına əlavə vərəqdə bax» ifadəsini yazmaqla məlumat əlavə vərəqdə verilir.
12. İddia olunan nişan
12.1. İddia olunan nişanın şəkli
İddia olunan nişanın şəkli 80x80 mm ölçüdə mətbəə ottiski və ya qrafik təsvir formasında təqdim olunur (nişfnın növündən asılı olaraq onun şəklinin bir tərəfinin ölçüsü 100 mm-ə qədər ola bilər). Əmtəə nişanı kimi qeydə almaq üçün etiket təqdim olunarsa, etiketin özü olduğu ölçüdə, iddia olunan nişanın şəkil kimi verilə bilər.
Əmtəə nişanı kimi qeydiyyata almaq üçün verilən şəkil üçölçülü olarsa, zərurət olduğu təqdirdə, şəklin proyeksiyalarının bütün zəruri şəkilləri təqdim edilir.
Fotoşəkillər, mətbəə ottiski və ya iddia olunan nişan (işarə), əmtəə nişanını qeydə almaq üçün xahiş olunan rəngdə və ya rənglərin uzlaşmasında (kombinasiyasında) verilir.
Nişanın şəkli keyfiyyətli qrafik tərtibdə olmalıdır. Bir iddia sənədinə nişanın bir variantda tərtibi daxil edilir.
12.2. Nişanın təsviri və onun rəngi (rənglərin uzlaşması)
Yazılı ifada olan nişan və ya onun hissəsi məna vermədiyi təqdirdə, onun yaranması (tərtib olunması) açıqlanır. Məsələn, bir neçə sözün başlanğıc hecaları, abbreviatura, uydurulmuş söz və s.
Sözdən ibarət nişan (işarə) dövlət dilində az işlənəndirsə (məsələn, tarixi adlar, keçmiş, köhnəlmiş sözlər, xüsusi terminlər və s.), onun mənası göstərilir.
Sözdən ibarət nişan və ya onun hissəsi təsviri xarakter daşıdığı halda, onun mənası açıqlanır.
Nişanın rəngli formada qeydə alınması xahiş olunarsa, onun rənginə və ya nişanın əsas hissələrinin rənginə, rənglərin uzlaşmasına (kombinasiyasına) aid göstəriş ərizədə qeyd edilir.
Rənglərin təsviri nişanda istifadə olunan rənglərə uyğun olmalıdır.
12.3. Əmtəələrin və xidmətlərin siyahısı
Qeydə alınması üçün xahiş olunan əmtəə nişanının aid olduğu əmtəələrin və (və ya) xidmətlərin adı Nitsa təsnifatına uyğun qruplaşdırılmalıdır. Bu zaman əmtəənin və (və ya) xidmətin daxil olduğu sinifin nömrəsi həmin Təsnifata uyğun olaraq əvvəldə göstərilir.
13. Ərizəyə qoşulan sənədlərə qoyulan tələblər
13.1. Nişanın kollektiv nişan olduğunu təsdiqləyən sənəd
İddia sənədi kollektiv nişan kimi qeydə alınmaq üçün verildiyi halda, ərizəyə kollektiv nişanın nizamnaməsinin surəti və ya həmin nizamnamədən (əsasnamədən) çıxarış qoşulur. Təqdim olunan sənəddə kollektiv nişanı öz adına qeydə almağa səlahiyyəti olan birliyin adı, kollektiv nişandan istifadə etməyə səlahiyyəti olan birliyin bütün üzvlərinin siyahısı, birliyin yerləşdiyi yer, nişanın qeydiyyatında məqsədi, əmtəələrin və ya xidmətlərin vahid keyfiyyətinin və başqa xassələrinin siyahısı, onun istifadə şərtləri, onun istifadəsinə nəzarətin həyata keçirilmə qaydası, kollektiv əmtəə nişanının nizamnaməsinin pozulması halında, ona görə məsuliyyət daşıyan şəxs barədə məlumat öz əksini tapmalıdır.
13.2. İlkinliyi təsdiqləyən sənəd
Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq, iddia sənədində konvensiya ilkinliyi xahiş olunarsa, ərizəyə həmin iddia sənədinin xarici ölkənin patent idarəsinə verilmiş birinci iddia sənədinin təsdiqlənmiş surəti qoşulur. Birinci iddia sənədinin surəti, iddia sənədinin SMPDK-ya verildiyi tarixdən 3 ay ərzində verilə bilər.
Sərgi ilkinliyindən istifadə olunması xahiş olunarsa, ərizəyə sərginin rəsmi olması və ya beynəlxalq statusla rəsmi qəbul olunması barədə sənəd qoşulur. Həmin sənəddə əmtəəni nümayiş etdirən şəxsin adı, nişanın təsviri, nişana aid olan əmtəələrin siyahısı, həmçinin onun sərgidə açıq nümayiş etdirilmə tarixi öz əksini tapmalıdır. Sənəd sərgini təşkil edən müvafiq təşkilat tərəfindən təsdiqlənməlidir.
13.3. etibarnamə
Patent müvəkkili tərəfindən verilən iddia sənədinə patent müvəkkilinin səlahiyyətini təsdiqləyən etibarnamə qoşulur.
Etibarnamə sadə yazılı formada və ya müəyyən olunmuş formaya uyğun tərtib olunur və onun notarial təsdiqinə ehtiyac duyulmur.
SMPDK-da qeydiyyata alınan patent müvəkkilinə etibarnamə bilavasitə xarici hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən və ya iddiaçıdan müvafiq etibarnamə almış səlahiyyətli nümayəndə (patent müvəkkili) tərəfindən verilə bilər.
İddiaçı tərəfindən patent müvəkkilinin adına verilən etibarnamə aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir:
etibarnamə əmtəə nişanı barəsində bir və ya bir neçə iddia sənədi üzrə işlərin aparılması üçün verilir;
etibarnamədə patent müvəkkilinə verilən səlahiyyətin həcmi göstərilir;
etibarnamə onu verən şəxs tərəfindən imzalanır.
Patent müvəkkilinin adına verilən baş etibarnamə bir neçə iddia sənədinə və mülahizə sənədinə aid olmaqla, bu sahədə hüquqi əhəmiyyətli işlərin yerinə yetirilməsi üçün patent müvəkkilinə verilən səlahiyyətlərin hamısını özündə əks etdirməlidir.
Etibarnamənin qüvvədə olma müddəti 3 ildən artıq ola bilməz. etibarnamədə onun qüvvədə olma müddəti göstərilmədikdə, etibarnamə onun verildiyi tarixdən 1 il müddətində qüvvədə olur.
Azərbaycanın hüquqlarından kənarda yaşayan şəxslər və xarici hüquqi şəxslər etibarnaməni, onun tərtib olunduğu ölkənin qanunvericiliyinə uyğun hazırlayaraq təqdim edirlər.
13.4. Rüsumun ödənildiyini təsdiqləyən sənəd
Ərizəyə qanunvericiliklə müəyyən edilən müddətə rüsumun ödənilməsi barədə sənədin əsli və ya surəti əlavə olunur.
14. Əlavə sənədlər
14.1. İddia olunan nişan bu Qaydaların 4-cü bəndinin «f», «d» yarımbəndlərində göstərilən elementləri özünə daxil edərsə, onların istifadəsi üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin razılığı barədə sənəd əlavə olunur.
14.2. İddia olunan nişanda, iddiaçının istehsal etdiyi əmtəə ilə və ya göstərdiyi xidmətlə bağlı istehsalatın və ya göstərilən xidmətin əsasının qoyulma tarixi, təltiflərin şəkli əks olunduğu təqdirdə, ərizəyə istehsalatın və ya xidmətin əsasının qoyulduğunu, təltifə görə iddiaçının hüququnu təsdiqləyən sənəd əlavə olunur.
14.3. İddia olunan nişana bu Qaydaların 5-ci bəndinin 2-ci hissəsinin «a», «b», «c» yarımbəndlərində göstərilən elementlər (işarələr) daxil olarsa, zəruri hallarda ərizəyə aşağıdakılar qoşulur:
soyadların, adların, təxəllüslərin və onlardan törəmələrin, portretlərin və bu cür şəxslərin faksimilesini əks etdirən işarələrin əmtəə nişanı kimi qeydə alınması üçün məşhur şəxslər və ya onların varisləri, Azərbaycan RespublikasınınMədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən verilən razılıq;
Azərbaycan Respublikasının elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərində, onların fraqmentlərində sitatlarda və personajlarda uzun illər işlədilən adların əmtəə nişanı kimi qeydə alınması üçün onlara görə müəllif hüququna və ya varislik hüququna malik şəxslərin razılığı;
iddia olunan nişan firma adlarından, onların hissələrindən ibarət olarsa və ya nişanda bu cür adlardan istifadə olunarsa, onların əmtəə nişanını qeydə almaq istəyən şəxsə məxsus olduğunu təsdiqləyən sənəd;
iddia olunan əmtəə nişanında istifadə olunan sənaye nümunəsinin iddiaçıya məxsus olduğunu təsdiqləyən sənəd (məsələn, qeydiyyat barədə patentin surəti).
III fəsil
ƏMTƏƏ NİŞANINI QEYDƏ ALMAQ ÜÇÜN İDDİA SƏNƏDİ ÜZRƏ İŞLƏRİN SMPDK İLƏ APARILMASI
15. Nümayəndənin təyini
15.1. İddia sənədini SMPDK-ya verdikdən sonra iddiaçı onunla bağlı işləri aparmaq və iddia sənədinə baxılarkən maraqlarını təmin etmək məqsədilə, müvafiq etibarnamə verməklə özünün nümayəndəsini təyin edə bilər.
15.2. Azərbaycan Respublikasının iddiaçıları əmtəə nişanlarının mühafizəsi sahəsində hüquqi əhəmiyyətli işləri şəxsən özü və ya SMPDK-da qeydə alınan patent müvəkkili vasitəsilə apara bilər.
15.3. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan fiziki şəxslərin nümayəndələri və ya xarici hüquqi şəxslər (xarici iddiaçılar), yaxud onların patent müvəkkilləri iddia sənədinin verilməsi, mühafizə sənədinin alınması, qüvvədə saxlanması və onlarla bağlı digər hüquqi əhəmiyyətli işləri yalnız SMPDK-da qeydə alınan patent müvəkkilləri vasitəsilə apara bilər.
15.4. Nümayəndəliyə görə etibarnamə iddia sənədi təqdim olunan zaman və ya Qanunun 9-cu maddəsinə müvafiq olaraq, kargüzarlıq işlərinin aparılma prosesində verilə bilər.
15.5. etibarnamə ərizəyə qoşulur.
15.6. Nümayəndənin ona verilmiş səlahiyyət çərçivəsində SMPDK-ya qarşı istənilən hərəkəti və ya SMPDK-nin nümayəndəyə qarşı istənilən hərəkəti nəticə etibarilə iddiaçının SMPDK-ya və ya SMPDK-nın iddiaçıya qarşı olan hərəkətlərinə bərabər tutulur.
15.7. Nümayəndənin səlahiyyəti etibarnamədə göstərilən müddət çərçivəsindədir. Səlahiyyətin etibarnamədə göstərilən müddəti bitmədən dayandırılması, iddiaçı və ya onun hüquqi varisi tərəfindən SMPDK-ya verilən ərizə əsasında (etibarnamənin geri çağırılması), həmçinin vəkalət alan şəxsin ondan etiraz etməsi, hüquqi şəxsin ləğv olunması, fiziki şəxsin vəfat etdiyi və s. hallarında baş verə bilər.
16. SMPDK ilə yazışmaların aparılması
16.1. Yazışmalar hər bir iddia sənədi üzrə ayrılıqda iddiaçı və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən aparılır.
İddia sənədi verildikdən sonra, həmin sənədlə bağlı iddiaçının SMPDK-ya göndərdiyi əlavə materiallarda, iddia sənədinin nömrəsi, onun verilmə tarixi, iddiaçının və ya onun nümayəndəsinin imzası öz əksini tapmalıdır. Göndərilən əlavə materiallarda yuxarıda qeyd edilənlər öz əksini tapmadıqda, materiallar geri qaytarılır.
16.2. İddia sənədi üzrə kargüzarlıq işləri bu Qanunla müəyyən edilən müddətdə aparılır. Əgər kargüzarlıq işlərinin aparılma müddəti «____ müddət ərzində» söz birləşməsi ilə müəyyən edilirsə və müddətin axırıncı günü iş gününə düşmürsə, onda müddətin qurtarması həmin gündən sonra gələn növbəti iş günü üzrə müəyyən edilir. Əgər müddətin qurtardığını göstərən gün (tarix) onun düşdüyü ayın gününə uyğun gəlmirsə, yəni həmin ayda müddətin qurtardığını göstərən gün (tarix) yoxdursa, müddətin qurtarması günü həmin ayın axırıncı günü hesab edilir.
16.3. Əgər yazışma iddiaçının nümayəndəsi ilə aparılarsa, SMPDK-ya daxil olan materialların müddəti, nümayəndə tərəfindən materialların SMPDK-ya verilmə tarixindən hesablanır.
17. İddia sənədi materiallarına əlavələrin edilməsi, həmin materiallarda dəyişikliklərin və düzəlişlərin aparılması
17.1. Qanunun 2-ci fəslinin 11-ci maddəsinə uyğun olaraq iddia sənədinin ekspertizasının aparıldığı dövrdə ona dair müvafiq qərar qəbul edilənədək iddiaçı müəyyənləşdirilmiş rüsumu ödəyərək, öz təşəbbüsü ilə iddia sənədinin materiallarını tamamlaya, dəqiqləşdirə və onlara düzəliş edə bilər.
Ekspertizanın aparıldığı dövrdə SMPDK iddiaçıdan ekspertiza üçün zəruri olan əlavə sənəd tələb edə bilər.
17.2. İddiaçı tərəfindən İddia sənədi materiallarında mövcud olan səhvlər üzrə düzəlişlərin, dəqiqləşdirmələrin aparılması, əlavələrin edilməsi müəyyən olunmuş formaya uyğun ərizə verməklə həyata keçirilir. Ərizənin SMPDK-ya daxil olması və ona baxılmanın nəticəsi barədə iddiaçıya bildiriş göndərilir.
Ərizəyə iddia sənədi materiallarında düzəlişlərin, dəqiqləşdirmələrin aparılması, əlavələrin edilməsi üçün müəyyənləşdirilmiş rüsumun ödənildiyini təsdiq edən sənəd qoşulur.
Rüsumun ödənildiyi barədə sənəd təqdim olunmadıqda və ya ödənilən məbləğ müəyyən edilən həcmə uyğun gəlmədikdə, materiallar baxılmaq üçün qəbul olunmur və bu barədə iddiaçıya bildiriş göndərilir.
Əlavə materiallar qeydiyyata alınmaq üçün verilmiş nişanın mahiyyətini dəyişirsə və ya iddia sənədində göstərilən əmtəələrin və ya xidmətlərin siyahısına onlara həmcins olmayan əmtəələri və ya xidmətləri daxil edirsə, həmin materiallar baxılmağa qəbul olunmur və iddiaçı tərəfindən müstəqil iddia sənədi kimi rəsmiləşdirilə bilər.
17.3. İddiaçının dəyişmədiyi, lakin iddiaçının (hüquqi və ya fiziki şəxsin) adının və ya ünvanının dəyişdiyi halda, bu cür dəyişikliklərin müvafiq sənədlərdə aparılması üçün iddiaçı və ya onun patent müvəkkili SMPDK-ya ərizə verir. Bu cür dəyişikliklərin aparılması üçün iddiaçıdan əlavə təsdiqləyici sənəd tələb olunmur.
İddiaçı və ya onun patent müvəkkili dəyişdiyi halda, bu cür dəyişikliklərin müvafiq sənədlərdə aparılması üçün əvvəlki iddiaçı və ya onun patent müvəkkili və yeni iddiaçı və ya onun patent müvəkkili tərəfindən imzalanmış ərizə SMPDK-ya təqdim edilir.
17.4. İddia sənədi üzrə hüquqların verilməsi ilə əlaqədar iddiaçı dəyişərsə, bu cür dəyişikliklərin SMPDK-da qeydə alınması üçün SMPDK-ya aşağıdakı sənədlər təqdim olunur:
iddiaçının ərizəsi;
tərəflərin razılığı əsasında bağlanan müqavilə və ya iddiaçının dəyişildiyini göstərən müqavilədən çıxarış (təsdiqlənmiş formada);
müəyyən edilmiş rüsumun ödənildiyini təsdiqləyən sənəd.
Bu cür müqavilələrin qeydə alınması, sənaye mülkiyyəti obyektləri barəsində hüquqların verilməsinə görə müqavilələrin qeydə alınma qaydasına uyğun aparılır.
İddiaçının dəyişilməsi bir neçə iddiaçının birləşməsi nəticəsində yaranarsa, SMPDK-ya verilən ərizədə o göstərilir və ərizəyə səlahiyyətli orqan tərəfindən bu cür birləşməni təsdiqləyən sənədin surəti əlavə olunur.
İddiaçının dəyişilməsi başqa səbəblərdən yaranarsa (məsələn, qanunun tətbiqi, statusun dəyişilməsi, məhkəmənin qərarı və s.), həmin səbəblər ərizədə göstərilir və onları təsdiqləyən sənədin surəti ərizəyə əlavə edilir.
17.5. Müəyyən edilən tələblərə riayət olunduğu halda, sonrakı yazışmalar yeni iddiaçı ilə aparılır.
17.6. SMPDK bu Qaydaların 17.3 bəndinin şamil edildiyi və əlavə sübutların gətirilməsinin zəruriliyi halında, ərizədə göstərilən və ərizəyə qoşulan materialların həqiqiliyini təsdiqləyən əsaslandırılmış materialları iddiaçıdan tələb edə bilər.
17.7. İddia sənədi, ona baxılmanın istənilən mərhələsində, iddiaçının xahişi ilə, iddia sənədində göstərilən əmtəələrin və xidmətlərin aid olduğu siniflərin bölünməsi yolu ilə bir neçə iddia sənədinə ayrıla bilər. Ayrılmış iddia sənədləri ilk iddia sənədinin verildiyi tarixi və iddia edilmiş əmtəə nişanının ilkinliyini saxlayır (Qanunun 11-ci maddəsinin 4-cü hissəsi).
18. İddia sənədi materialları ilə tanışlıq
18.1. İddiaçı ekspertiza qərarında göstərilən sənədlərlə tanış ola bilər. İddiaçı iddia sənədi üzrə qərarı aldıqdan sonra 1 ay ərzində, müəyyən edilmiş ödənişi aparmaqla, həmin sənədlərin surətini tələb edə bilər (Qanunun 14-cü maddəsinin 4-cü hissəsi).
19. İddiaçının iştirakı ilə iddia sənədinə baxılması
19.1. İddiaçının və ya onun nümayəndəsinin iştirakı ilə iddia sənədi materiallarına baxma, iddia olunan nişan üzrə əlavə açıqlamaların aparılması, əmtəələrin və ya göstərilən xidmətlərin siyahısında dəqiqləşdirmələr və iddia olunan nişanın qeydə alma şərtləri ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirilməsinə zərurət yarandığı təqdirdə həyata keçirilir. Bu ekspertizanın sorğusu və ya iddiaçının xahişi ilə, hər iki tərəfin qaldırılan məsələ ilə tanışlığından sonra aparılır.
19.2. Ekspertizanın sualları iddiaçıya göndərilən sorğuda öz əksini tapır. Ekspertizanın sorğusuna cavab, Qanunun 11-ci maddəsinin 4, 5-ci hissələrinə uyğun olaraq, sorğunun alındığı tarixdən 2 ay ərzində iddiaçı tərəfindən təqdim olunmalıdır (iddiaçının özünün müzakirələrində iştirak edib etməməsindən asılı olmayaraq).
İddia sənədi ilə əlaqədar iddiaçının sualları isə vəsatətlə verilə bilər.
19.3. İddia sənədinə baxmanın tarixi və vaxtı əvvəlcədən razılaşdırılır. İddia sənədinə baxmaqla bağlı tərəflərdən hər hansı birinin buna imkanı olmadığı təqdirdə digər tərəf xəbərdar edilir.
19.4. İddia sənədinə baxılmada nümayəndənin iştirakı bu Qaydaların 15-ci bəndində göstərilən şərtlərin yerinə yetirildiyi halda mümkün hesab edilir.
20. Sorğu yolu ilə istənilən materialların təqdim olunma müddətinin uzadılması
20.1. Qanunun 11-ci maddəsinin 6-ci hissəsinə uyğun olaraq iddiaçının verdiyi vəsatətə əsasən və müəyyən edilmiş əlavə rüsum ödəmək şərti ilə, sorğu yolu ilə istənilən materialların təqdim olunma müddəti 2 ay uzadıla bilər.
20.2. İddiaçı müddətin uzadılması barədə vəsatəti, sorğunu aldığı tarixdən 2 ay müddət bitənə qədər təqdim etməlidir.
20.3. Verilən sorğu üzrə materialların təqdim olunma müddətinin uzadılması ilə əlaqədar qəbul olunmuş qərar barədə iddiaçıya bildiriş göndərilir.
20.4. İddiaçı tərəfindən müddətin uzadılması barədə vəsatət, bu Qaydaların 20.1 və 20.2 bəndlərinə uyğun verilmədikdə və ya ödənilən rüsum müəyyən edilmiş həcmə uyğun gəlmədikdə materialların təqdim olunma müddəti uzadılmır və bu barədə iddiaçıya bildiriş göndərilir.
21. İddia sənədinin geri götürülməsi
21.1. Qanunun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq iddia sənədi ona baxılmanın istənilən mərhələsində iddiaçının xahişi ilə geri götürülə bilər.
21.2. Kollektiv nişan barəsində iddia sənədi yalnız həmin nişandan istifadə hüququ olan birliyin bütün üzvlərinin razılığı ilə geri götürülə bilər.
21.3. İddia sənədi, iddiaçının xahişinin qəbul olunduğu barədə ona bildirişin göndərildiyi tarixdən geri götürülmüş hesab olunur.
21.4. Geri götürülmüş iddia sənədi üzrə hüquqi əhəmiyyətli işlər aparılmır.
21.5. Geri götürülmüş iddia sənədi digər iddia sənədlərinin ekspertizası zamanı nəzərə alınmır.
IV fəsil
SMPDK-DƏ İDDİA SƏNƏDİNƏ BAXILMASI
22. İddia sənədinin qeydə alınması
22.1. Qanunun 9-cu maddəsinin 13-cü hissəsinə uyğun gələn iddia sənədinin SMPDK-ya daxil olduğu tarix ərizənin verildiyi tarix sayılır. SMPDK-ya təqdim olunan ərizə ilə iddia sənədinə müvafiq nömrə verilir və həmin nömrə ərizədə qeyd edilir. Bununla yanaşı, ərizədə iddia sənədinin daxil olduğu tarix (tarixlə yanaşı iddia sənədinin daxil olduğu saat və dəqiqə) qeyd edilir. Eyni vaxtda ərizənin ikinci nüsxəsində (surətində) həmin göstəricilər qeyd olunaraq, iddiaçıya (onun patent müvəkkilinə, nümayəndəsinə) təqdim olunur.
22.2. Azərbaycan dilində tərtib olunmayan ərizə qeydə alınmır və onu təqdim edən şəxsə qaytarılır.
22.3. Qeydə alınan ərizə geri qaytarılmır.
23. İlkin ekspertiza
23.1. İddia sənədinin ilkin ekspertizası Qanunun 9-cu maddəsinə uyğun, iddia sənədinin SMPDK-ya daxil olduğu tarixdən 1 ay müddətində aparılır.
23.2. İddia sənədinin ilkin ekspertizasının aparılması gedişində iddia sənədinin məzmunu, ərizəyə qoşulan zəruri sənədlərin mövcudluğu, müəyyənləşdirilmiş tələblərə uyğunluğu, o cümlədən aşağıdakılar yoxlanılır:
a) əmtəə nişanı kimi qeydə alınan nişan (işarə) barədə ərizə;
b) iddiaçının adının və ünvanının göstərilməsi;
c) patent müvəkkilinin və ya iddiaçının adı və ünvanı;
ç) iddia sənədində qeydə alınması xahiş edilən nişanın şəkli;
d) mühafizəsi xahiş olunan əmtəələrin və xidmətlərin Nitsa təsnifatına uyğun tərtib olunmuş müvafiq siniflər üzrə siyahısı;
e) iddia olunan nişanın təsviri (əgər SMPDK-nın sorğusu üzrə təqdim olunmuşsa);
ə) konvensiya ilkinliyi tələb olunduğu təqdirdə birinci iddia sənədinin surəti;
f) sərgi ilkinliyinin xahiş olunmasının hüquqiliyini təsdiqləyən sənəd;
g) iddia sənədinin verilməsi üçün müəyyən edilmiş rüsumun ödənildiyini təsdiqləyən sənəd;
ğ) kollektiv nişan barəsində iddia sənədi verildikdə, kollektiv nişanın nizamnaməsi;
h) nümayəndəyə verilmiş etibarnamə (nümayəndə olduqda);
x) iddia sənədinə qoşulan və Azərbaycan dilində olmayan materialların Azərbaycan dilinə tərcüməsi;
i) bu Qaydaların 14.1, 14.2, 14.3 bəndlərinə uyğun olaraq iddia olunan əmtəə nişanındakı elementlərin istifadəsinə dair iddiaçının hüququnun olmasını təsdiqləyən uyğun şəxslərin yazılı razılığı və ya bu cür hüquqları təsdiqləyən müvafiq sənəd.
23.3. Bu Qaydaların 23.2 bəndinin «ə», «f», «ğ», «h», «x», «i» yarımbəndlərində göstərilən məlumatların və ya sənədlərin iddia sənədi materiallarında olmaması və ya onların bu Qaydaların tələblərinə uyğun gəlməməsi, iddia sənədinin baxılma üçün qəbul olunmasına və onun daxilolma tarixinin müəyyənləşdirilməsinə mane olan hal kimi qəbul edilə bilməz.
İlkin ekspertiza nəticəsində iddia sənədi materiallarının düzgün tərtib olunmaması və ya həmin materiallarda qeyd olunan məlumatların, sənədlərin olmaması faktı aşkar edilərsə, iddiaçıya iddia sənədində dəqiqləşdirmələrin, düzəlişlərin aparılması üçün bildiriş göndərilir.
23.4. SMPDK ilkin ekspertizanın nəticəsinə əsasən iddia sənədinin baxılmaq üçün qəbul və ya rədd edildiyi barədə iddiaçıya bildiriş göndərir.
24. İddia sənədi materiallarında çatışmayan və ya düzəlişlər aparılan materiallar üzrə sorğu
24.1. Əgər ilkin ekspertiza mərhələsində iddia sənədinin bu Qaydaların tələblərinə uyğun tərtib olunmadığı müəyyən edilərsə, iddiaçıya sorğu göndərməklə zəruri sənədlərin və ya düzgün tərtib olunmuş sənədlərin təqdim olunması bildirilir.
24.2. Sorğunun göndərilməsinə xüsusən aşağıdakılar əsas ola bilər:
sənədlərdə müəyyən edilmiş rüsumun səlahiyyətli təşkilatın hesabına köçürülməsi barədə məlumatın olmaması;
ödənilən rüsumun müəyyən edilmiş həcmə uyğun gəlməməsi;
ərizədə və ərizəyə qoşulan iddia sənədi materiallarında iddiaçının adının eyni olmaması;
əmtəələrin və xidmətlərin siyahısında uyğunsuzluqlar;
müəyyən edilmiş formata uyğun nişanın (işarənin) fotoşəklinin (mətbəə ottiskinin) lazımi miqdarda olmaması, onun şəklinin keyfiyyətinin aşağı olması;
nişanın rəngli ifadədə mühafizə olunması xahiş olunduğu halda, nişanın şəklinin ağ-qara ifadədə təqdim olunması.
24.3. İddiaçı tərəfindən təqdim olunan məlumatlar və ya materiallar verilən sorğuya tam cavab vermədiyi halda, iddiaçıya təkrar sorğu göndərilə bilər.
24.4. İddiaçı bu Qaydaların 20-ci bəndində göstərilən müddəti pozarsa və ya ekspertizanın tələbinə cavab verməzsə, iddia sənədi verilməmiş sayılır və SMPDK bu barədə iddiaçıya bildiriş göndərir.
25. İddia sənədinə baxılmasına dair qərarın qəbul olunması
25.1. İddia sənədi materialları müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəldikdə, həmçinin verilən sorğuya uyğun olaraq, məlumatlar və ya sənədlər iddiaçı tərəfindən vaxtında təqdim olunmadıqda, iddia sənədinə baxılması barədə qərar qəbul olunur. Bu halda iddiaçıya, iddia sənədinin baxılmaq üçün qəbul olunması və müəyyənləşdirilmiş ilkinlik tarixi haqqında arayış göndərilir.
25.2. İddiaçıya cavab üçün 2 ay vaxt verilən halların hamısında, iddia sənədi üzrə kargüzarlığın aparılma müddətinə nəzarət üçün SMPDK-dan sənədin göndərilmə tarixindən hesablamaqla 3 ay vaxt verilir.
25.3. Əmtəə nişanını qeydə almaq üçün iddia sənədinə baxılmasına dair qərarın qəbul olunması barədə arayışda aşağıdakılar öz əksini tapır:
iddia sənədinin nömrəsi, iddia sənədinin daxilolma tarixi, iddiaçının adı, ünvanı (yerləşdiyi yer) və iddiaçı ölkənin kodu, ilkinlik barədə məlumat, iddia olunan nişanın (işarənin) şəkli, iddia olunan nişanın üçölçülü formada olmasına göstəriş, iddia olunan nişanın (işarənin) aid edildiyi əmtəələrin və ya xidmətlərin siyahısı, iddia olunan nişanın (işarənin) kollektiv nişana aid olub-olmaması barədə məlumat, zəruri halda rənglərin uzlaşması (kombinasiyasına) və mühafizə qabiliyyəti olmayan elementlərin əmtəə nişanının mühafizəsindən çıxarılması barədə məlumat.
26. İddia sənədinə baxılmanın rədd olunmasına dair qərarın qəbul olunması
26.1. Ekspertizanın sorğusuna iddiaçının verdiyi cavabda zəruri məlumatlar və ya materiallar olmadıqda, iddia sənədi baxılmaq üçün qəbul olunmur və bu barədə müvafiq qərar çıxarılır.
26.2. İddia sənədinə baxılması barədə qəbul olunmuş rədd qərarında müvafiq əsaslandırmalar verilir.
27. İddia olunan nişanın (işarənin) ekspertizası
27.1. Əmtəə nişanı kimi qeydə almaq üçün təqdim olunan iddia sənədinin ekspertizası ilkin ekspertizanın başa çatmasından sonra 6 ay ərzində aparılır. İddia edilən nişanın (işarənin) ekspertizası gedişində Qanunun 1-ci maddəsində verilmiş «əmtəə nişanı» anlayışına, 4-cü, 5-ci və 6-cı maddələrində və bu Qaydaların 1-5-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğunluğu yoxlanılır və onun ilkinliyi müəyyənləşdirilir.
Qanunun 9-cu maddəsinə uyğun verilən iddia sənədinin surəti, ekspertizası, iddiaçının vəsatəti əsasında və ya müəyyənləşdirilmiş dövlət rüsumları ödənildikdə 1 ay ərzində keçirilir.
27.2. İddia olunan nişanın (işarənin) ekspertizasının aparılması zamanı, həmçinin aşağıdakılar müəyyənləşdirilir:
iddia sənədi materiallarının onlar üçün müəyyən edilmiş tələblərə (iddia sənədinin tərkibi, tərtibi və onlara qoşulan sənədlərə qoyulan tələblərə) uyğunluğu;
əmtəələrin və xidmətlərin siyahısının düzgün tərtibi və onların Nitsa təsnifatına uyğun qruplaşdırılması;
ilkin ekspertiza aparılması zamanı ilkinlik müəyyən edilməmişsə, Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun ilkinliyin təyini.
27.3. İddia edilən nişan üzrə ekspertizanın nəticəsi əsasında rədd qərarı qəbul etməzdən əvvəl iddiaçıya bu barədə müvafiq bildiriş göndərilir. İddiaçı ekspertizanın nəticəsi ilə razılaşmadıqda, bildiriş aldığı tarixdən 2 (iki) ay ərzində öz dəlillərini ekspertizanı aparan tərəfə təqdim edə bilər.
28. Əmtəələrin və xidmətlərin siyahısının yoxlanılması
28.1. Əmtəələrin və xidmətlərin siyahısını yoxlayarkən müəyyən edilir:
Nitsa təsnifatının bu və ya digər sinifləri üzrə əmtəələri və ya xidmətləri işarələmək üçün iddiaçının əmtəələrdə və ya xidmətlərdə istifadə etdiyi terminlərin eyniləşdirilməsi mümkünlüyü;
Nitsa təsnifatının sinifləri üzrə əmtəələrin və ya xidmətlərin iddiaçı tərəfindən qruplaşdırılmasının düzgünlüyü.
28.2. Ekspertiza, əmtəələrin və ya xidmətlərin iddiaçı tərəfindən verilən redaksiyasında dəqiqləşdirmələrin aparılmasını lazım bildikdə, iddiaçıya dəqiqləşdirmələrin yerinə yetirilməsi üçün sorğu göndərir.
İddiaçının verdiyi əmtəələrin və ya xidmətlərin siyahısında dəqiqləşdirmə işini ekspertiza da həyata keçirə bilər. İddiaçının redaksiyasında aparılan bu cür dəqiqləşdirmələr barədə ona bildiriş göndərilir.
28.3. Əmtəələrə və ya xidmətlərə görə iddiaçı tərəfindən göstərilən siniflərin sayı onların ekspertizası üçün ödənilən rüsumla uyğunluq təşkil etmədikdə, yəni ödənilən rüsum siniflərin sayına görə az olduqda, rüsumun çatmayan hissəsinin ödənilməsinin zəruriliyi barədə iddiaçıya bildiriş göndərilir. Bildirişdə iddiaçıya ödənilən rüsumun iddia olunan nişanının Nitsa təsnifatının siniflərinin sayına uyğunlaşdırılması (rüsumun qalan hissəsinin ödənilməsi və ya siniflərin sayının azaldılması) təklif olunur.
28.4. İddiaçı rüsumun çatmayan hissəsinin ödənilməsindən və ya siniflərin sayının ödənilən rüsuma uyğun azaldılmasından imtina etdiyi halda, əmtəə nişanı kimi qeydə alınması üçün iddia olunan işarənin aid edildiyi və ödənilən rüsumun miqdarının uyğun gəldiyi siniflər üzrə ekspertiza aparılır.
29. İddia olunan nişanın (işarənin) mühafizə qabiliyyətinin yoxlanılması
29.1. Mütləq əsaslar üzrə qeydiyyata etiraz üçün iddia olunan nişan (işarə) yoxlanılan zaman, onun bu Qaydaların 4-cü bəndində göstərilən nişandan (işarədən) ibarət olub-olmaması və ya həmin nişanı (işarəni) özünə daxil etməsi müəyyənləşdirilir.
İddia olunan nişan (işarə) yalnız bu Qaydaların 4-cü bəndində göstərilən nişandan (işarədən) ibarət olarsa, onun əmtəə nişanı kimi qeydə alınmasına yol verilə bilməz.
29.2. İddia olunan nişan (işarə) bu Qaydaların 4-cü bəndində göstərilən və təkcə mühafizə olunmayan nişandan (işarədən) yox, heç olmasa aşağıda göstərilənlərdən birini özünə daxil etdiyi halda, aşağıdakılar müəyyənləşdirilir:
iddia olunan nişan (işarə) bu Qaydaların 4-cü bəndinin «f», «d» yarımbəndlərində göstərilən nişandan (işarədən) ibarət olduğu halda, müvafiq səlahiyyətli orqanın razılığı. iddia olunan nişan (işarə) bu Qaydaların 4-cü bəndinin «a», «b», «e» yarımbəndlərində göstərilən nişandan (işarədən) ibarət olduğu halda, əmtəə nişanında bu nişanın (işarənin) əsas (üstün) yer tutması.
İddia olunan nişandan yuxarıda qeyd edilən nişanın (işarənin) mühafizə olunmayan element kimi əsas yer tutması müəyyənləşdirilərkən onun mənası və ya fəza vəziyyəti nəzərə alınır.
29.3. Bütün elementləri eyni olan nişanlar eyni hesab edilir.
İddia olunan nişan başqa nişanlarla o vaxt qarışdırılacaq dərəcədə uyğun hesab edilir ki, o, aralarında müəyyən fərqli elementlərin olmasına baxmayaraq, həmin nişanlarla eyni təsəvvür yaradır.
29.4. Eynilik və oxşarlıq yoxlanarkən, aşağıdakı hərəkətlər həyata keçirilir:
a) eyni və oxşar nişanların məlumat axtarışı aparılır;
b) məlumat axtarışı zamanı tapılan nişanın iddia olunan nişanla oxşarlıq dərəcəsi müəyyən edilir;
c) iddia edilən əmtəələrin və ya xidmətlərin, qeydə alınmış (iddia edilmiş) eyni və ya oxşar əmtəə nişanının (işarənin) şamil edildiyi əmtəələrlə və ya xidmətlərlə eyniliyi müəyyən edilir.
29.5. Qarışdırılacaq dərəcədə eyni və oxşar olan nişanlar üzrə məlumat axtarışı, Qanunun 6-cı maddəsinə və bu Qaydaların 5-ci bəndinə uyğun olaraq aşağıda göstərilən nişanlar üzrə aparılır:
a) Azərbaycan Respublikasında qeydə alınan və ekspertizası aparılan əmtəə nişanına nəzərən, daha əvvəl ilkinliyə malik olan əmtəə nişanları və ya Azərbaycan Respublikasında həmcins əmtəələrə və ya xidmətlərə görə daha əvvəl ilkinliklə başqa şəxsin adına qeydə alınmaq üçün iddia olunan nişanlar. Bu zaman Qanunun 31-ci maddəsinə uyğun qeydiyyatı ləğv olunan əmtəə nişanları və Qanunun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq qeydə almaq üçün verilməmiş sayılan iddia sənədləri nəzərə alınmır;
b) Qanunun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında geniş tanınmış əmtəə nişanları;
c) əmtəə nişanının ilkinlik tarixindən əvvəl Azərbaycan Respublikasında eyni və ya oxşar əmtəələr, yaxud xidmətlər üzrə başqa şəxsin adına mühafizə olunan və ya geniş tanınmış kimi müəyyən edilən və ya istifadə zamanı istehlakçılar və istehsalçılar arasında fərqlənmə qabiliyyətinə malik olan firma adları (firma adlarının hissələri); əmtəə nişanının ilkinlik tarixindən əvvəl Azərbaycan Respublikasında eyni və ya oxşar əmtəələr və ya xidmətlər üzrə başqa şəxs tərəfindən istifadə zamanı istehlakçılar və istehsalçılar arasında fərqlənmə qabiliyyətinə malik olan (tanınmış olan) əmtəə nişanları;
ç) nişanların beynəlxalq qeydiyyatına dair Madrid Sazişinə uyğun olaraq, onların beynəlxalq qeydiyyatı əsasında Azərbaycan Respublikasında mühafizə olunan əmtəə nişanları;
d) coğrafi göstəricidən istifadə hüququnu əldə edən şəxsin adına qeydə alınmış əmtəə nişanına mühafizəsiz element kimi daxil olan hallar istisna olmaqla, Qanuna uyğun mühafizə olunan coğrafi göstəricilər;
e) qeydə alınmış sertifikat nişanları.
29.6. Sözlərdən ibarət iddia edilən nişanların yoxlanılması
29.6.1. Sözlərdən ibarət olan nişanların (işarələrin) oxşarlığını müəyyən etmək üçün onlar müqayisə edilir:
a) sözlərdən ibarət nişanlarla (işarələrlə);
b) kompozisiyaya daxil olan sözlərdən ibarət elementlərin kombinasiyalı nişanları (işarələri) ilə.
Sözlərdən ibarət nişanların (işarələrin) oxşarlığı səsli (fonetik), qrafik (görünüşlü) və məna ifadəli (semantik) ola bilər:
29.6.2. Səs üzrə (fonetik) oxşarlıq aşağıdakı əlamətlərlə müəyyən edilir:
a) müqayisə edilən nişanda (işarədə) yaxın və uyğun səslərin mövcudluğu;
b) nişanı (işarəni) təşkil edən səslərin yaxınlığı;
c) yaxın səslərin və səs uyğunluğunun (ahəngdarlığın) biri-birinə nəzərən yerləşməsi;
ç) uyğun gələn hecaların və onların yerləşməsinin mövcudluğu;
d) işarədə olan hecaların miqdarı;
e) işarənin tərkibində səs uyğunluğunun (ahəngdarlığın) üst-üstə düşdüyü yer;
ə) kar və cingiltili tərkibin yaxınlığı;
f) nişanın (işarənin) üst-üstə düşən hissələrinin xarakteri;
g) bir nişandan (işarədən) digərinə daxil olma;
ğ) vurğu.
29.6.3. Qrafiki (görünüşlü) oxşarlıq aşağıdakı əlamətlər əsasında müəyyən edilir:
a) ümumi görünüşlü (müşahidə) təəssüratı;
b) şriftin növü;
c) hərflərin xarakteri nəzərə alınmaqla qrafiki yazılış (məsələn, çap və ya əllə yazılmış hərflər, böyük və ya sətri hərflər);
ç) hərflərin biri-birinə nəzərən yerləşməsi;
d) hərflərlə yazılmış sözlərin əlifbası;
e) rəng və ya rənglərin uzlaşması (kombinasiyası).
29.6.4. Məna etibarı ilə (semantik) oxşarlıq aşağıdakı əlamətlər əsasında müəyyən edilir:
a) nişanda (işarədə) olan anlayış, ideya uyğunluğu, o cümlədən nişanda (işarədə) öz əksini tapan müxtəlif dillərdə olan ifadələrin mənaca üst-üstə düşməsi;
b) nişanda (işarədə) olan elementlərdən birinin üzərinə düşən, müstəqil əhəmiyyətə malik məntiqi vurğuların üst-üstə düşməsi;
c) nişanda (işarədə) öz əksini tapan məna və ideyaların əkslikləri.
29.6.5. Bu Qaydaların 29.6.1-29.6.4 bəndlərində göstərilənlərin hər biri istər ayrıca və istərsə də müxtəlif quraşmalarda (birləşmələrdə) nəzərə alına bilər.
29.7.1. Təsviri və üçölçülü formalı nişanların (işarələrin) oxşarlığını müəyyən etmək üçün onlar aşağıdakılarla müqayisə olunur:
a) təsviri nişanlarla (işarələrlə);
b) həcmi nişanlarla (işarələrlə);
c) kompozisiyaya daxil olan təsviri və həcmi nişanların (işarələrin) elementlərindən ibarət kombinasiyalı nişanlarla (işarələrlə).
29.7.2. Təsviri və həcmi nişanların (işarələrin) oxşarlığı aşağıdakı əlamətlərlə müəyyən edilir:
a) xarici forma;
b) simmetriyanın mövcud olması və ya olmaması;
c) nişanın (işarənin) mənası;
ç) nişanın (işarənin) növü və xüsusiyyətləri (naturallığı, karikaturalığı və s.);
d) rənglərin və boyaların keyfiyyətinin uzlaşması.
29.7.3. Bu Qaydaların 29.7.1 və 29.7.2 bəndlərində göstərilənlər istər ayrılıqda və istərsə də müxtəlif birləşmələrdə nəzərə alına bilər.
29.8.1. Kombinasiyalı nişanın (işarənin) oxşarlığını müəyyən etmək üçün onlar aşağıdakılarla müqayisə edilirlər:
a) kombinasiyalı birləşmələrlə;
b) yoxlanılan kombinasiyalı nişanın (işarənin) tərkibinə element kimi daxil olan nişanların (işarələrin) görünüşü ilə.
29.8.2. Kombinasiyalı nişanların (işarələrin) oxşarlığının təyini zamanı bu Qaydaların 29.6.1-29.6.5 və 29.7.1-29.7.3 bəndlərində göstərilən əlamətlərdən istifadə olunur, həmçinin həmin əlamətlərin mənasının eyni və ya oxşar elementlərlə iddia olunan nişanda (işarədə) olması tətbiq olunur.
29.9.1. Əmtəələrin və ya göstərilən xidmətlərin həmcins olmaları müəyyən edilərkən, bu əmtəələrin və ya göstərilən xidmətlərin eyni sahibkara məxsus olması barədə istehlakçıda yarana biləcək təsəvvürlər nəzərə alınır.
29.9.2. Əmtəələrin və ya göstərilən xidmətlərin həmcins olması müəyyən edilərkən, xüsusən əmtəənin cinsi (növü) və ya göstərilən xidmətin xarakteri, onların təyinatı, əmtəənin hazırlanmış olduğu materialın növü, əmtəənin satışının və ya göstərilən xidmətlərin şərtləri, istehlakçıların dairəsi və digər şərtlər nəzərə alınır.
30. Əmtəə nişanının ilkinliyinin təyini
30.1. Əmtəə nişanının ilkinliyi Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq, bu Qaydaların 6-14-cü bəndlərində və Qanunun 9-cu maddəsində müəyyən edilən şərtlərin yerinə yetirildiyi halda iddia sənədinin SMPDK-ya daxil olduğu tarixdən müəyyən edilir.
30.2. Bu Qaydaların 13.2-ci bəndinə uyğun olaraq konvensiya ilkinliyi xahiş olunarsa, aşağıdakılar yoxlanılır:
Paris Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlərə iddiaçının verdiyi birinci iddia sənədinin surəti. Həmin sənədin surəti iddia sənədi ilə birlikdə SMPDK-ya verilmədikdə, o, iddia sənədinin SMPDK-ya daxil olduğu tarixdən 3 ay ərzində təqdim olunmalıdır;
konvensiya ilkinliyi xahiş olunan iddia sənədi SMPDK-ya verilərkən, birinci iddia sənədinin verildiyi tarixdən hesablamaqla, konvensiya ilkinliyindən istifadə üçün müəyyən edilmiş 6 ay müddət şərtinə iddiaçının riayət etməsi;
ərizənin SMPDK-ya verildiyi tarixdən 2 ay müddətində konvensiya ilkinliyinin xahiş olunması barədə vəsatətin təqdim olunması;
iddia olunan işarənin şamil edildiyi əmtəələrin və xidmətlərin birinci iddia sənədi ilə uyğunluq təşkil etməsi (bu zaman birinci iddia sənədində olan əmtəələrin və xidmətlərin hamısının iddia olunan işarədə olmaması məqbul hesab edilir);
ilkinliyin xahiş olunması üçün müəyyən edilən rüsumun ödənilməsinə dair sənədin mövcudluğu. Əgər bir neçə ilkinlik xahiş olunarsa, xahiş olunan hər bir ilkinlik üçün uyğun rüsum ödənilir.
30.3. Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq sərgi ilkinliyi xahiş olunarsa, aşağıdakılar yoxlanılır:
sərgi ilkinliyini təsdiqləyən sənədin mövcud olması və onun bu Qaydaların 13.2-ci bəndinin tələblərinə uyğunluğu;
sərgi ilkinliyi xahiş olunan iddia sənədi SMPDK-ya verilərkən, sərgidə eksponatın açıq nümayişi tarixindən hesablamaqla, sərgi ilkinliyindən istifadə üçün müəyyən edilmiş 6 ay müddət şərtinə, iddiaçının riayət etməsi;
sərgi ilkinliyinin təyin edilməsi üçün iddia sənədinin SMPDK-ya daxil olduğu tarixdən 3 ay ərzində vəsatətin verilməsi;
iddia olunan nişanın (işarənin), sərgidə nümayiş etdirilən və sərgi ilkinliyi olan nişanla (işarə ilə), onun şamil edildiyi əmtəələr və xidmətlərlə uyğunluq təşkil etməsi;
ilkinlikdən tələb olunması üçün müəyyən edilən rüsumun ödənilməsinə dair sənədin mövcudluğu. Əgər bir neçə ilkinlik xahiş olunarsa, xahiş olunan hər bir ilkinlik üçün uyğun rüsum ödənilir.
30.4. İddiaçı tərəfindən bu Qaydaların 30.2 və 30.3 bəndlərində göstərilən tələblərin hər hansı biri yerinə yetirilmədiyi halda, əmtəə nişanının ilkinliyi bu Qaydaların 30.1 bəndinə uyğun müəyyən edilir.
31. Əlavə materialların yoxlanması
31.1. SMPDK-nın sorğusu üzrə iddiaçı əlavə materialları Qanunun 11-ci maddəsində və bu Qaydaların 19.2 yarımbəndində və 20-ci bəndində müəyyən edilmiş müddət ərzində təqdim etməlidir.
Əgər iddiaçı müəyyən edilmiş müddəti pozarsa və həmin müddətin uzadılması üçün vəsatət təqdim etməzsə və ya sorğuya (bildirişə) cavab verməzsə, iddia sənədi verilməmiş sayılır və bu barədə iddiaçıya bildiriş göndərilir.
31.2. İddiaçının şəxsi təşəbbüsü və ya SMPDK-nın sorğusu ilə təqdim olunan və baxılmaq üçün qəbul olunan əlavə materialların iddia sənədinin mahiyyətini dəyişməməsi yoxlanılır.
31.3. İddia olunmuş və SMPDK tərəfindən qəbul olunmuş nişanın mahiyyətinə toxunan dəyişiklikləri özündə əks etdirən əlavə materiallar iddia sənədinin mahiyyətini dəyişən hesab edilir. Bu cür dəyişikliklərə xüsusən aid edilir:
yazılı və ya əsas təsviri elementlərin iddia olunan işarəyə daxil edilməsi və ya ondan çıxarılması;
yazılı elementlərdə fonetik və ya mənaca olunan dəyişikliklər;
əsas təsviri elementlərdə qrafik və ya yazılı dəyişikliklər.
31.4. Əlavə materiallar iddia sənədinin mahiyyətini dəyişən hesab edildiyi halda, həmin iddia sənədinin qeydə alınması və ya onun qeydə almaqdan imtina edilməsi barədə müvafiq qərar qəbul etməzdən əvvəl iddiaçıya bildiriş göndərilir. Bildirişdə müvafiq qərarın qəbul olunmasına əsas verən şərtlər qeyd edilir.
Başqa məlumatlar ekspertizanın aparılması zamanı nəzərə alınır.
32. Qeydə almaqdan imtina qərarı
32.1. Qanunun 14-cü maddəsinə uyğun olaraq, iddia edilən nişanın ekspertizası nəticəsində bu Qaydaların 4-cü və 5-ci bəndlərinin tələblərindən hətta hər hansı birinə uyğun gəlmədiyi müəyyən edilərsə, onu qeydə almaqdan imtinaya dair qərar qəbul olunur və bu barədə iddiaçıya 10 gün ərzində bildiriş göndərilir.
32.2. Əmtəə nişanını qeydə almaqdan imtina qərarı qəbul olunarkən, ona əsas verən hallar açıqlanır və zəruri halda müvafiq informasiya mənbələrinə istinad verilir.
33. İddia sənədi barəsində ekspertizanın qərarından şikayət verilməsi
33.1. Qanunun 15-ci maddəsinə uyğun olaraq, iddiaçı iddia olunmuş nişanın ilkin ekspertizası və ya ekspertizası nəticəsində qəbul olunmuş qərarla razılaşmadıqda, 3 ay müddətində Apellyasiya şurasına şikayət verə bilər.
Əmtəə nişanının qeydiyyat tarixinə qədər həmcins əmtəələr və ya xidmətlərlə eyni, yaxud onlarla qarışdırılacaq dərəcədə oxşar və başqa şəxsə aid olan əmtəə nişanına dair iddia sənədi, Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq, daha əvvəl ilkinliklə SMPDK-ya daxil olduğu halda, onun qeydiyyatına yenidən baxıla bilər.
33.2. Apellyasiya şurası etiraza, daxil olduğu tarixdən 3 ay ərzində baxır.
33.3. Qanunun 6-cı maddəsinin birinci hissəsinin "a" və "b" bəndlərinə uyğun olaraq oxşar əmtəə nişanının sahibinin razılıq məktubu və ya başqa razılaşma sənədi əmtəə nişanının ekspertizası mərhələsində, ekspertiza nəticəsində rədd qərarı qəbul edildikdə isə Apellyasiya şurasında nəzərə alına bilər.
33.4. İddiaçı Apellyasiya şurasının qərarını aldığı tarixdən 3 ay ərzində, həmin qərardan məhkəmə qaydasında şikayət verə bilər.
34. Ötürülən müddətin bərpası
34.1. Qanunun 16-cı maddəsinə uyğun olaraq, Apellyasiya şurasına etirazın verilmə müddəti iddiaçı tərəfindən ötürüldükdə, həmin müddət iddiaçının əsaslandırılmış vəsatətinə əsasən və əlavə dövlət rüsumu ödəmək şərtilə SMPDK tərəfindən əlavə olaraq 6 ay keçənədək bərpa edilə bilər.
34.2. Ötürülən müddətin bərpasına dair əsaslandırılmış vəsatətlə birgə ekspertizanın tələblərinə uyğun tərtib olunmuş zəruri sənədlər və ötürülmüş müddət üçün müəyyən edilmiş rüsumun ödənildiyini təsdiqləyən sənəd təqdim olunmalıdır. Həmin sənədlər təqdim edilmədikdə vəsatət verilməmiş sayılır.
35. Əmtəə nişanının qeydə alınması
35.1 Qeydə alınması haqqında qərar qəbul edildikdə, iddiaçı 2 ay ərzində dövlət rüsumu ödədikdən sonra əmtəə nişanları qeydə alınır, onlara dair məlumat dərc edilir və şəhadətnamə verilir. İddiaçı müəyyən edilən müddət ərzində dövlət rüsumunu ödəmədikdə, əlavə dövlət rüsumu ödəmək şərtilə, ona əlavə olaraq 4 (dörd) ay möhlət verilir. Bu şərtlər yerinə yetirilmədiyi halda, ekspertizanın qərarı ləğv edilmiş sayılır və iddia sənədi geri çağırılmış hesab edilir.
Qanunun 17-ci maddəsinə uyğun olaraq, ekspertizanın qərarına və Apellyasiya şurasının etirazla bağlı müsbət qərarına əsasən 1 ay ərzində SMPDK əmtəə nişanını reyestrdə qeydə alır.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 mart 2004-cü il tarixli 27 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 3, maddə 193)
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 sentyabr 2004-cü il tarixli 124 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 742)
3. 2 may 2006-cı il tarixli 119 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 463)
4. 21 yanvar 2009-cu il tarixli 12 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 32)
5. 19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752)


QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

21 yanvar 2009-cu il tarixli 12 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 32) ilə 6-cı, 8-ci, 11-ci, 13.2-ci, 13.3-cü bəndlərində, III fəslin adında, 15.1-ci, 15.2-ci, 15.3-cü, 15.6-cı, 15.7-ci, 16-cı, 16.1-ci, 16.3-cü, 17.1-ci, 17.2-ci, 17.3-cü, 17.4-cü, 17.6-cı bəndlərində, IV fəslin adında, 22.1-ci, 23.1-ci, 23.2-ci, 23.4-cü, 24.4-cü, 25.2-ci, 30.1-ci, 30.2-ci, 30.3-cü, 31.1-ci, 31.2-ci, 31.3-cü, 34.1-ci və 35.1-ci bəndlərində "SMPDA" ifadəsi "SMPDK" ifadəsi ilə əvəz edilmişdir.


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 mart 2004-ci il tarixli 27 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-ci il, № 3, maddə 193) ilə "Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydaları"nda "Qısaldılan ifadələr" hissəsində "SMPDA - "Dövlət Elm və Texnika Komitəsi" sözləri "SMPDA - "Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. Bu qərarla həmçinin "Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydaları"nın 6-cı, 8-ci, 11-ci, 13.2-ci, 13.3-cü bəndlərində, III fəslinin adında, 15.1-ci, 15.2-ci, 15.3-cü, 15.6-cı, 15.7-ci, 16-cı, 16.1-ci, 16.3-cü, 17.1-ci, 17.2-ci, 17.3-cü, 17.4-cü, 17.6-cı bəndlərində, IV fəslinin adında, 22.1-ci, 23.1-ci, 23.2-ci, 23.4-cü, 24.4-cü, 25.2-ci, 30.1-ci, 30.2-ci, 30.3-cü, 31.1-ci, 31.2-ci, 31.3-cü, 34.1-ci və 35.1-ci bəndlərində "DETK" qısaldılmış ifadəsi "SMPDA" qısaldılmış ifadəsi ilə əvəz edilmişdir.
21 yanvar 2009-cu il tarixli 12 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №01, maddə 32) ilə "SMPDA - Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi" sözləri "SMPDK - Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 5-ci bənd üzrə birinci hissənin "ç" yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2 may 2006-cı il tarixli 119 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 463) ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 166 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydaları"nın 5-ci bəndinin on ikinci abzasında "Mədəniyyət Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Mühafizəsi və Bərpası Komitəsinin" sözləri "Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 5-ci bənd üzrə dördüncü hissəyə "ç" yarımbəndi əlavə edilmişdir.

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 6-cı bəndin beşinci abzasında "iddia sənədini SMPDK-ya yalnız patent müvəkkili vasitəsi ilə verirlər" sözləri "SMPDK ilə hüquqi əhəmiyyətli işləri yalnız patent müvəkkilləri vasitəsilə aparırlar" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 7-ci bənd üzrə dördüncü abzasda "və" sözündən sonra "ya" sözü əlavə edilmişdir.

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 7-ci bənd üzrə on birinci abzasda "xidmətlərin siyahısı," sözlərindən sonra "onların" sözü əlavə edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 mart 2004-ci il tarixli 27 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-ci il, № 3, maddə 193) ilə "Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydaları"nın 12.1-ci bəndində "50x50 mm" sözləri "80x80 mm" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

2 may 2006-cı il tarixli 119 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 463) ilə 14.3-cü yarımbəndinin ikinci abzasında "Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Mühafizəsi və Bərpası Komitəsi" sözləri "Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 27.3-cü bənd əlavə edilmişdir.

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 29.5-ci bəndin "c" yarımbəndi yeni redaksiyada verilmişdir.
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 33.1-ci, 33.2-ci, 33.3-cü, 34.1-ci bəndlərdə və 35.1-ci bəndin ikinci abzasında ismin müvafiq hallarında "Apellyasiya komissiyası" sözləri ismin müvafiq hallarında "Apellyasiya şurası" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 33-cü bənd üzrə 33.1-ci bəndin ikinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
Əmtəə nişanının qeydə alınması barədə qərara Qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq yenidən baxıla bilər.

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 33-cü bənd üzrə 33.2-ci bənddə "2" rəqəmi "3" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 33.3-cü bənd əlavə edilmişdir və 33.3-cü bənd müvafiq olaraq 33.4-cü bənd hesab edilmişdir.

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 34.1-ci bənddə "əsasən" sözündən sonra "və əlavə dövlət rüsumu ödəmək şərtilə" sözləri, ikinci halda "tərəfindən" sözündən sonra "əlavə olaraq" sözləri əlavə edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 mart 2004-ci il tarixli 27 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-ci il, № 3, maddə 193) ilə "Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydaları"nda "Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydaları"nın 35.1-ci bəndinin birinci abzası yeni redaksiyada verilmişdi. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
35.1. İddiaçı əmtəə nişanının qeydə alınması, ona dair məlumatın dərci və şəhadətnamənin verilməsi barədə bildiriş aldığı tarixdən 2 ay ərzində dövlət rüsumu ödəməlidir.

19 sentyabr 2009-cu il tarixli 148 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №9, maddə 752) ilə 35.1-ci bəndin birinci abzasında "iddiaçı" sözündən sonra "2 ay ərzində" sözləri əlavə edilmişdir və həmin abzasa ikinci və üçüncü cümlələr əlavə edilmişdir.

 

21.04.2016

...Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 8-ci km ərazisində yerləşən bazarda və bazara məxsus ərazidə yerləşən ərzaq mağazasında... 

daha ətraflı
17.09.2015

...Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Keşlə qəsəbəsi, A.Mirzəyev küçəsi, ev 60 ünvanında Atılxanov Azər Rəşxan oğluna məxsus...

daha ətraflı
04.09.2015

...Sumqayıt şəhəri, H.Əliyev prospekti 40-cı məhəllədə yerləşən “Pompey” və Nizami Gəncəvi küçəsində yerləşən...

daha ətraflı

FƏRMAN

06.11.2017

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 31 oktyabr tarixli 845-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında”...

daha ətraflı
VİDEO XƏBƏR
23.11.2017
Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi Avropa Akkreditasiya Təşkilatının assosiativ üzvlüyünə qəbul edilib
QAYNAR XƏTT
TABE QURUMLAR
Copyright © 2010 Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi! Bütün hüquqlar qorunur.
Sayt  Lider veb studiyası  tərəfindən hazırlanmışdır